Yritykset eivät tiedä miten ja missä testata tuotteitaan

Monella yrityksellä on ollut ja on tarve päästä testaamaan tuotteitaan tai saada hyväksyntä tuotteilleen. Tietoisuus Living Labien olemassaolosta kuitenkin puuttuu. Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä toivookin, että olisi hyvä saada tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja Living Labien osaamisesta ja mahdollisuuksista. Yritykset tarvitsevat tietoa, mitä palveluita Living Labit pystyvät yritykselle tarjoamaan, jotta ne pystyisivät hyödyntämään niiden osaamista paremmin.

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että yritykset tarvitsevat kanavan, jota kautta ne pystyvät luomaan kontakteja sekä yksityisen että julkisen sektorin edustajien kanssa vieraassa maassa. Osa yrityksistä toivoo, että Living Labit voisivat järjestää tapaamisia ja toimia yhdistävänä tahona yritysten ja julkisen sektorin välillä.

Haastattelut tehtiin heti hankkeen alussa ja tarkoituksen oli kartoittaa yritysten ajatuksia ja tarpeita. Hankepartnerit haastattelivat 80:tä terveys-ja hyvinvointiteknologia-alalla toimivaa PK-yritystä. Jokaisesta mukana olevasta maasta haastateltiin 10 PK-yritystä, sekä start-uppeja että tuotteidensa/palvelujensa kanssa pidemmällä olevia yrityksiä. Haastatellut PK-yritykset ja niiden tarjoamat tuotteet/palvelut olivat hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta tietyt asiat nousivat vastauksissa esille, riippumatta yrityksen tilanteesta.

Living Labien kannalta haastatteluissa tuli esille tärkeitä ja varteenotettavia seikkoja. Living Labien olisi hyvä tuntea ja osata nimetä tarjoamansa palvelut. Living Labin tulisi keskittyä tiettyyn/tiettyihin osa-alueisiin, jotta se pystyy tarjoamaan parhaan mahdollisen tuen yritykselle. Vastauksista kävi myös ilmi, että Living Labien olisi hyvä tuntea markkinat, joiden parissa se työskentelee. Näin se pystyy paremmin ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaitaan.

ProVaHealth on Interreg Baltic Sea Region –rahoitteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Living Labien olemassaolosta sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä terveydenhuollon- ja hyvinvointialan markkinoille Living Labien kautta. Hanke edistää tuotteiden kaupallistamista toimenpiteillä, jotka liittyvät asiakkaiden tuotteiden laillistamiseen, yksilölliseen palautteen antoon ja tuotekehityspanokseen.

Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä Itämeren alueen Living Labien tunnettuutta sekä luoda kullekin Living Labille tarkoitukseen sopiva Business –malli.

ProVaHealth-konsortiossa on mukana 14 eri vaiheessa olevaa terveydenalan Living Labia Itämeren alueelta ja hanke tekee yhteistyötä ScanBalt- ja Euroopan Living Lab -verkostojen kanssa. SeAMKin Telemedicine Center on yksi mukana olevista Living Labeista.

Living Lab on tutkimuskonsepti:

* käyttäjälähtöinen
* avoin innovaatio toimintaympäristö
* toimii usein alueellisesti
* yhdistää samanaikaisesti tutkimuksen ja innovoinnin prosessien puitteissa julkisen ja yksityisen sektorin ihmiset

 

Elina Leppäkangas