Suuri eteläpohjalainen yrityskysely, alustavat tulokset strategian näkökulmasta

TKI Grow-hankkeen suuressa yritysselvityksessä kartoitettiin eteläpohjalaisten yritysten nykytilaa, vahvuuksia, kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuuden tarpeita. Seuraavassa esitetään tutkimuksen alustavia tuloksia kasvustrategioiden ja kasvua selittävien tekijöiden suhteen.

Noin puolet yrityksistä on selvästi kasvuhakuisia. Kasvustrategioista tärkeimpinä yritykset pitävät nykyisten asiakassuhteiden kehittämistä sekä uusasiakashankintaa. Kasvua haetaan myös uusien palveluiden tai tuotteiden kehittämisellä. Eniten kehitettävää on siinä, että tieto asiakkaiden tarpeista siirtyy tuotekehitykseen. Myynnin johtamisesta ja jakeluverkoston kehittämisestä yrityksillä on osaamista. Kehitettävää on markkinainformaation analysoimisessa, markkinointitestauksissa ja luovien markkinointistrategioiden kehittämisessä. Markkinointiosaamisella havaittiin selkeä yhteys yrityksen menestymiseen.

On mielenkiintoista, että kasvuyrityksillä on muita korkeampi digitalisaatio-osaaminen. Yrityksissä hyväksytään kohtalaisen helposti uusi digitaalinen teknologia ja yritykset myös kokevat, että heillä on tähän osaamista. Eniten digiosaamisessa on kehitettävää innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien osa-alueilla.

Yrityksistä löytyy sekä riskihakuisuutta että innovatiivisuutta. Riskinottokyky korreloi myös kasvun kanssa. Riskinottokyky ja innovatiivisuus ovat yhteydessä myös yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Yritysten suuntautuminen uuden kehittämiseen on myös yhteydessä yrityksen menestymiseen.

Suomessa julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa kymmenien miljardien eurojen edestä vuosittain. Lähes puolet yrityksistä pitää julkista sektoria houkuttelevana asiakkaana ja on vastannut julkisiin tarjontapyyntöihin ja pyrkii lisäämään kaupankäyntiä julkisen sektorin kanssa. Yrityksistä yli 67 prosentille on tärkeää tukea paikkakunnan kehittymistä ja menestymistä. Yrityksissä koetaan, että paikalliset asukkaat toivovat yrityksen menestystä, mutta vain joka kolmas tuntee saavansa kunnalta riittävän tuen yritystoiminnalleen.

Selvityksen toteuttivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeessa selvitettiin kyselyn avulla eteläpohjalaisten yritysten vahvuuksia, kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuuden tarpeita. Kysely lähetettiin 1005:lle yritykselle ja tavoitteena oli saada 300 vastausta. Tavoite saavutettiin, vastauksia tuli kaikkiaan 308 ja vastausprosentiksi muodostui 31. Kun aineistosta poistettiin puutteelliset ja päällekkäiset vastaukset, kokonaisaineistoksi muodostui N=273.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.seamk.fi/tki-grow/

Marko Matalamäki, projektipäällikkö, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri