SeAMKin tutkimustuloksia esillä kansainvälisessä RENT-konferenssissa

Yrittäjyyden kansainvälisessä RENT-konferenssissa esitellään tuloksia SeAMKin yrittäjyysaikomustutkimuksesta. RENT-konferenssi on yksi tärkeimmistä yrittäjyyskonferensseista Euroopassa ja se järjestetään jo 34. kertaa. Covid 19 –pandemian vuoksi konferenssi järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Sanna Joensuu-Salon, Anmari Viljamaan ja Elina Varamäen kirjoittama artikkeli ”The impact of entrepreneurship competence on entrepreneurial intentions” esitetään perjantaina 20.11.2020 konferenssissa. Tulokset osoittavat, että opiskelijan yrittäjyysaikomukseen on yhteydessä hänen yrittäjyyskompetenssinsa.

Yrittäjyyskompetenssi sisältää monenlaisia taitoja

Yrittäjyys on muutakin kuin yrityksen perustamista. Yrittäjämäiseen toimintaan kuuluu kyky nähdä erilaisia mahdollisuuksia ympäristössä, tarttua niihin ja muuntaa mahdollisuudet muita hyödyttäväksi toiminnaksi. Tämä edellyttää luovuutta ja kykyä visioida, mutta myös kykyä eettiseen ja vastuulliseen ajatteluun. Toinen keskeinen osa-alue yrittäjämäisessä toiminnassa on resurssit. Resurssit liittyvän yksilön uskoon omaan pystyvyyteen, motivaatioon ja sisukkuuteen sekä kykyyn saada muut mukaan toimintaan. Lisäksi tärkeää on kyky hahmottaa toiminnan taloudellista ulottuvuutta. Kolmas yrittäjämäiseen toimintaan liittyvä kokonaisuus on toimeenpanokyky. Sen osa-alueita ovat aloitekyky, suunnittelu- ja johtamiskyky, epävarmuuden sietokyky, kyky työskennellä ryhmässä sekä oppiminen omista ja muiden kokemuksista.

Yrittäjyyskompetenssi pitää sisällään näitä kaikkia taitoja. Nämä taidot auttavat yrittäjää menestymään, mutta niillä on vaikutusta laajemminkin. Euroopan komissio onkin nähnyt tärkeäksi, että näitä kykyjä olisi kaikilla kansalaisilla. Yrittäjyyskompetenssia voi pitää tietoyhteiskuntaan osallistumisen yhtenä avaimena. Siten se on tarpeellinen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Yrittäjyysaikomuksia selittävät osa-alueet resurssit ja toimeenpanokyky

SeAMKin tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden aikomusta perustaa yritys selittävät erityisesti resurssit ja toimeenpanokyky. Toisin sanoen opiskelijat, joilla mm. minäpystyvyys, motivaatio, sisukkuus, aloitekyky ja epävarmuuden sietokyky ovat vahvalla tasolla, ovat muita opiskelijoita kiinnostuneempia yrityksen perustamisesta. Tämä vaikutus välittyy kuitenkin yhden keskeisen yrittäjyysaikomuksia selittävän tekijän kautta eli sen, kuinka helppona tai vaikeana opiskelija pitää yrittäjänä toimimista. Jos opiskelijalla on korkeat arvot yrittäjyyskompetenssin osa-alueista resurssit ja toimeenpanokyky, hän kokee yrittäjyyden itselleen helpompana ja sitä kautta myös todennäköisemmin aikoo perustaa yrityksen tulevaisuudessa.

Korkeakouluissa opiskelijoiden yrittäjyyskompetenssin kehittymistä on tärkeää tukea. Tarvitaan monipuolista yrittäjyysopetusta, jossa opiskelijat voivat testata yrittäjyyden ajatusta ja saada kokemuksia, jotka vahvistavat yrittäjyyskompetenssin kaikkia osa-alueita. Tavoitteena ei silti ole, että kaikista tulisi yrittäjiä. Yrittäjyyskompetenssiin sisältyvät kyvyt ovat tärkeitä kaikille korkeakouluopiskelijoille tulevasta työurasta riippumatta. SeAMK onkin kehittänyt yrittäjyysopetusta vastaamaan entistä tarkemmin tähän tarpeeseen. Seuraamalla yrittäjyysopetuksen tuloksia säännöllisen mittauksen kautta voidaan opetusta kehittää systemaattisesti.

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Anmari Viljamaa, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri  ja
Elina Varamäki, vararehtori, SeAMK