Opettajan omalla yrittäjämäisyydellä on iso merkitys

SeAMK on toteuttamassa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa tutkimusta ammattikorkeakoulun yrittäjyysopetuksen käytännöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. LUT-yliopisto on kehittänyt ammattikorkeakouluille Opettajan yrittäjyysmittariston (https://forms.lut.fi/yrittajyysmittaristo/), joka on suunnattu opettajille, rehtoreille ja tutkimushenkilöstölle. Mittariston avulla vastaaja voi arvioida ja kehittää omaa sekä organisaation yrittäjyysopetusta ja opiskelijoiden yrittäjyystaitoja.

Mittariston pohjalta on tehty myös tutkimusta siitä, mikä vaikuttaa yrittäjyysopetuksen käytänteisiin ammattikorkeakouluissa. Yksi merkittävä tekijä on opettajan oma yrittäjämäisyys.

Opettajan rooli yrittäjyysopetuksessa on tärkeä

Opettajilla on tärkeä rooli opiskelijoiden yrittäjyyskompetenssien kehittämisessä. Opettajat voivat toimia roolimallina opiskelijoille, jolloin opettajan omat positiiviset asenteet yrittäjyyttä kohtaan sekä yrittäjämäinen ote vahvistavat myös opiskelijoiden yrittäjyysosaamista. Yrittäjyysopetuksen merkitys on kasvanut viime vuosina korkeakouluissa, mikä haastaa kaikkia opettajia miettimään omia opetusmenetelmiään. Yrittäjyyttä ei opeteta pelkästään oppiaineena, vaan se on pikemminkin läpileikkaava teema. Yrittäjyyden opetus ei tarkoitakaan pelkästään yrityksen perustamiseen liittyvien taitojen opettamista, vaan laajempaa yrittäjyyskompetenssien kehittämistä. Näitä kompetensseja ovat mm. innovatiivisuus, luovuus ja organisointikyky, ja niitä tarvitaan kaikilla elämän alueilla.

Opettajan yrittäjämäisyys on innovatiivisuutta ja riskinottokykyä

SeAMKin, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan opettajan yrittäjämäisyys voidaan nähdä innovatiivisuutena ja riskinottokykynä, jotka heijastuvat omassa toiminnassa. Tutkimukseen vastasi 1011 ammattikorkeakoulun opettajaa Suomesta. Tulokset osoittivat, että opettajan omalla innovatiivisuudella ja riskinottokyvyllä on suora vaikutus siihen, millaisia yrittäjyyden opetusmenetelmiä opettaja käyttää ja siihen, kuinka paljon opettaja kehittää opiskelijoiden omia yrittäjyyskompetensseja. Mitä innovatiivisempi opettaja itse on, sitä monipuolisemmin hän osaa hyödyntää yrittäjyyden erilaisia opetusmenetelmiä kuten esimerkiksi pelillistämistä, yrittäjien kanssa tehtäviä projektitöitä, kilpailuja ja tarinallistamista. Opettajan innovatiivisuus ja riskinottokyky vaikuttavat myös siihen, kuinka hyvin opettaja rohkaisee opiskelijoita tekemään ratkaisuja epävarmoissa tilanteissa, kokeilemaan uusia asioita, löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, havaitsemaan uusia mahdollisuuksia ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.

Ammattikorkeakouluissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten opettajien omaa innovatiivisuutta ja riskinottokykyä voidaan edelleen tukea ja kehittää erilaisilla toimintamalleilla. Tällä on suuri vaikutus siihen, miten hyvin opettajat pystyvät tarjoamaan parhaan mahdollisen tuen opiskelijoiden yrittäjyyskompetenssien kehittymiselle tulevaa työelämää varten.

Sanna Joensuu-Salo
KTT, FT, yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri