Matkailuyritysten digitaitokoulutus tarjoaa käytännönläheisiä oppeja | @SeAMK-verkkolehti

Matkailuyritysten digitaitokoulutus tarjoaa käytännönläheisiä oppeja

Matkailuyrittäjille ja heidän henkilöstölleen suunnattu digitaitokoulutus on ehtinyt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa puoleen väliin. Koulutus on tarjonnut osallistujille tuhtia asiaa, mutta ennen kaikkea konkreettisia oppeja ja työkaluja arkeen vietäväksi. Koulutuksen palautteista nouseekin esiin ”ruusuina” ne kommentit, joissa kiitetään koulutuksen käytännönläheisestä sisällöstä. Positiivista palautetta osallistujat ovat antaneet myös siitä, että koulutus toteutetaan lähtötason mukaan muodostetuissa pienryhmissä ja sen sisältö on räätälöity juuri kullekin ryhmälle sopivaksi. 

Matkailuyrityksen digitaalinen ekosysteemi haltuun

Digitaitokoulutuksessa on tähän mennessä käsitelty monipuolisesti matkailualan digitalisoituvaa toimintaympäristöä ja sitä, miten asiakas löytää matkailuyrityksen palvelut tänä päivänä. Maaliskuun koulutuksissa tarkasteltiin erityisesti matkailuyrityksen digitaalista ekosysteemiä. Koulutusten teemoina olivat yrityksen ”kotipesä”, eli omat verkkosivut ja niiden optimointi, sekä verkkokauppa ja myynti erilaisia digitaalisia myyntialustoja ja -järjestelmiä hyödyntäen. Tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä siitä, mitä on monikanavainen, verkostomainen ja dynaaminen verkkokauppa ja mikä merkitys sillä on myynnin edistämisessä.  

Kouluttaja Kirsi Mikkola haastoi osallistujat tarkastelemaan konkreettisesti digitaalista ekosysteemiä omien yritysten tai organisaatioiden näkökulmasta. Pohdittavia kysymyksiä olivat muiden muassa: Mitä erilaisia jakelukanavia tai varausjärjestelmiä yrityksellä on käytössä, miten ne ”keskustelevat keskenään” ja miten niiden rajapinnat toimivat mahdollisten taustajärjestelmien kanssa. Taustajärjestelmillä Mikkola viittasi ennen kaikkea asiakashallintaan, taloushallintoon, johtamiseen ja henkilöstöön, tiedonhallintaan tai kumppanuusverkostoihin liittyviin digitaalisiin järjestelmiin, joiden avulla tuetaan myyntiä ja jotka muodostavat myös keskeisen osan yrityksen digitaalisesta ekosysteemistä. 

Integroitu digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuus ei useinkaan ole kovin yksinkertainen paletti hallittavaksi. Koulutusten tavoitteena onkin ollut auttaa osallistujia saamaan parempi kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea yrityksen digitaalinen ekosysteemi sisältää ja kuinka sitä voidaan tavoitteellisesti kehittää, huomioiden yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja osaaminen. Koulutuksissa käytiin läpi, miten esimerkiksi varausjärjestelmän hankinta vaikuttaa yrityksen palvelujen operointiin, online-myyntiin, yhdistelmätuotteisiin, asiakashankintaan, maksu- ja taloushallinnan prosesseihin, markkinointiin ja muiden resurssien hallintaan. Osallistujille havainnollistettiin myös matkailuyrityksen jakelukanavakarttaa ja sitä, miten matkailun globaalimarkkina toimii BtoAll-markkinassa.  

Sparrausta ammattilaisen johdolla

Yrittäjä, matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija Kirsi Mikkolan ammattitaito valmentajana on noussut vahvasti esiin koulutuksessa. Mikkola ei vain luennoi aiheista, vaan haastaa osallistujat aidosti miettimään asioita omalta kannaltaan. Osallistujat ovat saaneet tehtäväkseen muun muassa kuvata sen, millainen on heidän yrityksensä tai työpaikkansa digitaalinen ekosysteemi, niin sanottu arjen atk, ja miten heillä toteutuu jakelukanavaverkostoon integroituminen. Tämän kuvauksen pohjalta jokainen miettii koulutuksen loppupuoliskon aikana tarkemmin tulevia kehittämistoimenpiteitä.  

Huhtikuussa digitaitokoulutus jatkuu jälleen mielenkiintoisella teemalla, kun aiheena on digimarkkinointi; sisällöntuotanto ja näkyvyyden kasvattaminen. Keskeinen käsiteltävä aihealue tässä koulutuskerrassa tulee olemaan sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen markkinoinnissa.  

Digitaitokoulutus toteutetaan osana Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Tämä julkaisu on osa kyseistä hanketta. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.12.2022.  

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Anne-Mari Latvala
Projektipäällikkö, TKI
SeAMK  

anne-mari.latvala@seamk.fi, 040 830 2007