Lisää kierroksia pk-yritysten liiketoimintaan | Julkaisut @SeAMK

Lisää kierroksia pk-yritysten liiketoimintaan

#

Kiertotalous tehostaa, luo uutta ja pienentää liiketoiminnan riskejä

Kiertotalous kiinnostaa yrityksiä, koska kiertotaloussiirtymä on valtava mahdollisuus. Se tarjoaa loistavan tilaisuuden liiketoiminnan kehittämiselle joko täysin uutta liiketoimintaa rakentamalla tai jo olemassa olevaa liiketoimintaa tehostamalla. Kiertotalouteen siirtymistä edistetään voimakkaasti myös lainsäädäntöä uudistamalla ja erilaisin kannustimin. Kiertotalous mahdollistaa koko globaalin talousjärjestelmämme uudistamisen siten, että kulutus ja talous pysyvät yhden maapallon rajoissa.

Liiketoiminnan päivittäminen kiertotalouteen perustuvaksi nähdään jo niin keskeiseksi yrityksen olemassaolon ja jatkuvuuden edellytykseksi, että puhutaan jopa ”lineaarisista riskeistä”. Ne uhkaavat yrityksiä, jotka pitävät kiinni perinteisistä kestämättömään raaka-aineiden ottoon ja kulutukseen perustuvista lineaarisista liiketoimintamalleista. Riskit voivat tällöin muodostua esimerkiksi raaka-aineiden saatavuusongelmista ja tuotantoresurssien radikaaleista hintavaihteluista. Lineaariset riskit voivat toteutuessaan johtaa jopa yritystoiminnan päättymiseen, ja siksi jokaisen yrityksen kannattaakin aktiivisesti kartoittaa kiertotalouden tarjoamia reittejä liiketoiminnan uudistamiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen.

Miten yritys voi päästä alkuun kiertotaloudessa? Useat Etelä-Pohjanmaan yritykset ovat jo etulinjassa lähteneet tätä kartoitustyötä tekemään. Ensimmäisenä on tärkeää, että yritys ymmärtää, mitä kiertotaloudella todella tavoitellaan, ja millaisia ulottuvuuksia kiertotaloudella on. Toisaalta kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönotto on hedelmällistä vain silloin, kun liiketoimintaa muokataan kiertotalousperusteiseksi oman yritystoiminnan lähtökohdat ja erityispiirteet huomioon ottaen. Tätä tietysti seuraa myös selkeän toimintasuunnitelman luonti ja seuraaminen.  Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hankkeessa rakennettu Riihi-sivusto on luotu tukemaan Etelä-Pohjanmaan yrityskentän kiertotalousosaamista. Sivustolle on tuotu runsaasti uutta tukimateriaalia kiertotalouteen. Seuraavaksi esittelemme sivuston kaksi uusinta interaktiivista opasta, jotka auttavat pk-yrityksiä hahmottamaan kiertotalouden kokonaisuutta, tunnistamaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja luomaan yrityksen omat kiertotalouden ensiaskeleet.

Lisää kierroksia! – Opas kiertotalouden ja sen liiketoimintamallien hahmottamiseen

Lisää kierroksia! on pk-yrityksille luotu opas kiertotalouden eri tasojen ja keskinäisten suhteiden hahmottamiseen, sekä kiertotalouden erilaisten liiketoimintamallien tunnistamiseen. Oppaassa voi käydä kattavan opastetun kierroksen kiertotalouden ulkokehiltä kohti ydintä, tai pureutua tiettyyn teeman. Opas soveltuu monipuolisesti erilaisten pk-yritysten tarpeisiin, joilla on halu ymmärtää kiertotalouden kokonaisuutta paremmin. Oppaan käyttö ei vaadi aiempaa tietämystä kiertotaloudesta, vaan lukija ohjataan aiheen pariin jäsennellysti.

Lisää kierroksia! -opas on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahoituksella rahoitettua, Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanketta. Oppaan sisältö vastaa erityisesti Etelä-Pohjanmaan pk-yrityskentän tietotarpeisiin.

Tutustu Lisää kierroksia! -oppaaseen täällä

Kun kiertotalouden tausta on hahmottunut, kiertotaloutta voi lähteä viemään käytäntöön esimerkiksi seuraavaksi esiteltävän Kiertotalouden Roadmapin avulla.

Kiertotalouden Roadmap – Opas kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan aloittamiseen

Kiertotalouden Roadmap on toinen keväällä 2023 Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tuotettu interaktiivinen opas kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan aloittamiseen. Tämä opas on syntynyt Etelä-Pohjanmaan teollisille pk-yrityksille järjestetyn työpajasarjan kokemusten pohjalta, joten se vastaa erityisesti Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten tarpeisiin. Materiaali on täysin sovellettavissa myös muille kuin teollisuuden toimialoille.

Kiertotalouden Roadmap toimii sekä oppaana että työkaluna yrityksen sisäisessä kehitystyössä. Sen avulla yritys voi kartoittaa kiertotalouden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksia ja suunnitella ja aikatauluttaa omat järkevät ensiaskeleet kohti kiertotaloutta. Roadmapin avulla yritys voi järjestää sisäisen ääniohjatun työpajan. Lopputuloksena syntyy tiekartta, jolla kiertotalousmuutosta voidaan lähteä yrityksessä toteuttamaan, askel kerrallaan. Roadmapin avulla yritys voi löytää yhteisen ymmärryksen ja vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä haluamme kiertotaloudella tavoitella?
  • Mitkä kiertotalouden liiketoimintamallit soveltuvat parhaiten meille?
  • Millaisilla lyhyen aikavälin toimenpiteillä lähdemme liikkeelle ja missä aikataulussa?

Kiertotalouden Roadmap on tuotettu osana SeAMKin ESR-rahoitteista hanketta: Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta.

Tutustu Kiertotalouden Roadmap-oppaaseen täällä

Heli Hietala
Projektipäällikkö
SeAMK

Jenni Nurmi
Asiantuntija
SeAMK

Krista Mäki
Asiantuntija
SeAMK