Korona-ajan onnistumisista nostetta matkailualalle | @SeAMK-verkkolehti

Korona-ajan onnistumisista nostetta matkailualalle

Koronapandemia on kohdattu eri puolilla Suomea samaan aikaan, yhtä lyhyellä varoitusajalla, ja sen tuomaan ”uuteen normaaliin” on sopeuduttu matkailutoimialalla erilaisin keinoin. Nopeaa reagointia on tarvittu matkailumarkkinoinnin uudelleenkohdistamisessa kotimaan markkinoille sekä uusien matkailutuotteiden kehittämisessä uusille kohderyhmille.

Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa yksi toimenpiteistämme on kartoittaa ja koota korona-ajan hyviä käytänteitä ja onnistumisia eri puolilta Suomea. Rural Finland II -koordinaatiohankkeessa on järjestetty tammi-maaliskuun aikana alueellisia webinaareja, joissa aiheina olivat muun muassa onnistuneet koronatoimenpiteet. Webinaareissa esiin tuoduista hyödyllisistä kehittämiskohteista ja hyvistä käytänteistä esimerkkeinä nousivat esille mm. Pohjois-Karjalassa etätyöpisteiden markkinointi ja Satakunnassa puolestaan kasvottomien palveluiden kehittäminen. Ravintolapalveluiden muutoskyvykkyys sai myös useita mainintoja, erityisesti nopeasti kehitetyt take away-konseptit koettiin korona-ajan onnistumisina.

Digitaalisuuden korostunut merkitys

Koronapandemia on pakottanut kaikki verkkoon, ja tämä näkyy myös matkailualalla: koska asiakas on verkossa, täytyy myös yritysten olla. Digitaalisuus ja ostamisen helppous kulkevatkin käsi kädessä, ja näkyvyys sähköisissä kanavissa on usein edellytys sille, että asiakas saadaan ylipäätään houkuteltua vierailemaan alueelle. Eri puolilla Suomea on korona-aikana hyödynnetty digitaalisuutta matkailupalveluiden ostettavuuden helpottamisessa ja parannettu näkyvyyttä verkossa. Sähköisiä myyntialustoja on kehitetty ja lisäksi webinaarit ja digitaalista osaamista lisäävät koulutukset ovat edistäneet matkailualan digitalisoitumista. Myös uusia matkailun trendejä on nähtävissä, sillä korona-aika on vauhdittanut monien digitaalisten palveluiden kehittämistä, tästä esimerkkinä erilaiset virtuaalikierrokset ja digitaaliset matkailuelämykset. Vaikka virtuaaliteknologian rooli tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan matkailualalla, on korona-ajan elintärkeitä saavutuksia verkkosivujen ja -kauppojen kehittäminen ja päivittäminen sekä some-markkinoinnissa aktivoituminen.

Luontomatkailun kasvupyrähdys

Korona-aikana ei ole voinut olla huomaamatta sitä, että luontopolut ja retkeilyreitit ovat vetäneet ihmisiä ja heidän nelijalkaisia perheenjäseniään puoleensa. Luontomatkailukohteiden vetovoiman hyödyntäminen toi jo vuoden 2020 kesällä ja syksyllä asiakkaita myös niiden lähellä sijaitseville matkailuyrityksille. Luontomatkailukohteiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen nousivatkin esiin eri puolilta Suomea tärkeinä matkailua edistäneinä keinoina, ja retkeilyreittien lisäksi suosiotaan kasvattavaan pyöräilymatkailuun on panostettu. Luontoalueilla retkeily ja pyöräily kiinnostavat varmasti myös kesä- ja syksykaudella 2021, siitä kertoo jo aikaisin keväällä alkanut retkeilyvälineiden kova kysyntä. Luontomatkailu kiinnostaa yhä useampia, ja luontomatkailun mahdollisuuksien ja luontomatkailukuvaston hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakassegmenttejä.

Voimaa yhteistyöstä

Yhteistyön merkitys odotetustikin nousi esiin ympäri Suomea korona-ajan onnistumisten mahdollistajana. Uudet yhteistyökumppanuudet, yhteinen suunnittelu ja yhteisten toimintatapojen luominen nousivat esiin. Yhteistyö oli johtanut uusien tuotteiden syntymiseen, yhteisiin markkinointikampanjoihin sekä koronakuplien rakentamiseen. Myös muiden toimijoiden kannustaminen ja vertaistuki mainittiin voimavarana. Yhteistyötä on tehty niin yritysten välillä kuin myös erilaisten koulutus- ja alueorganisaatioiden kanssa. Yrityksille on monilla alueilla tarjottu apua tukien hakemiseen ja koronatuilla sekä erilaisilla elpymishankkeilla on mahdollistettu liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Ihmiset ovat matkailleet aina, ja tulevat matkailemaan tulevaisuudessakin. Nyt kuitenkin on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että matkailu on turvallista ja vastuullista. Vaikka koronapandemiasta on matkailualankaan näkökulmasta vaikea löytää valoisia puolia, lisääntynyt yhteistyö sekä lähi- ja luontomatkailuun panostaminen ovat askelmerkkejä kohti kestävämmän toimialan rakentamista myös kansainvälisesti.

Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen osatoteuttajana toimii SeAMK ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen liitto, Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet.

Elina Hirvonen
Asiantuntija, TKI
Projektikoordinaattori hankkeessa Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla