Korkeakouluopiskelijoiden kokema työn merkityksellisyys | @SeAMK-verkkolehti

Korkeakouluopiskelijoiden kokema työn merkityksellisyys

SeAMKin liiketalouden opiskelija Joona hämäläinen LITA17C-ryhmästä on kirjoittanut opinnäytetyönsä korkeakouluopiskelijoiden kokemasta työn merkityksellisyydestä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat SeAMKin tutkinto-opiskelijat yksiköstä riippumatta. Opinnäytetyön ohjaajana toimi lehtori Petra Sippola.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä työn merkityksellisyydestä ja siitä, kuinka se mahdollisesti vaikuttaa työpaikan valintaan ja työelämän houkuttelevuuteen. Työn merkityksellisyys on aiheena yksi tämänhetkisen työelämän trendikkäimmistä ja ajankohtaisimmista. Aihetta käsittelevän tutkimuksen ja kirjallisuuden määrä nousee jatkuvasti.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys keskittyi merkityksellisyyden teemaan sekä työn merkityksellisyyteen. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin merkityksellisyyden kokemukseen olennaisesti liittyviä tekijöitä ja teemoja, esimerkiksi motivaatiota ja työn mielekkyyttä nk. milleniaali-sukupolven näkökulmasta.

Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin hyödyntäen sekä laadullista-, että määrällistä tutkimusmenetelmää. Määrällistä menetelmää haluttiin hyödyntää, sillä sen avulla työlle mahdollistettiin laaja kohderyhmä. Lisäksi kohderyhmästä haluttiin yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää tietoa. Aineistonkeruumenetelmänä hyödynnettiin verkkokyselyä, joka toteutettiin käyttäen Webropol-työkalua.

Työn tuloksena saatiin laajasti tietoa kohderyhmän näkemyksistä ja mielipiteistä tulevaan työelämän liittyen. Tutkittavat hakevat elämältään merkityksellisyyttä ja työn merkityksellisyys koetaan tärkeänä tekijänä uraa valitessa sekä osana laajempaa hyvinvointia. Nykypäivän työelämässä halutaan viihtyä, siellä ei haluta vain saada palkkaa. Tutkimuksessa saatuja tuloksia kyettiin myös vertailemaan aikaisempiin merkityksellisyyttä tutkiviin tutkimuksiin.

Merkityksellisyyden koetaan vaikuttavan positiivisesti työmotivaatioon

Myös johtamisella on suuri vaikutus koettuun työn merkityksellisyyteen. Töissä koettua merkityksellisyyttä voidaan parantaa johdon ja esimiesten toimesta hyvinkin monin eri keinoin. Tuloksista on havaittavissa, että tärkeitä tekijöitä merkityksellisyyden lisäämisessä työpaikalla ovat arvostus ja luottamus työntekijää kohtaan, kannustava ja positiivinen ote johtamisessa, uskallus antaa vapautta ja vastuuta alaisille sekä säännöllinen palautteen antaminen ja tasavertaisuus. Tutkimuksesta selvisi myös, että töissä koettu flow-tila sekä työn imu tekevät työstä merkityksellisempää.

Joona Hämäläinen
Lita17C-opiskelija
SeAMK Liiketalous ja kulttuuri

Petra Sippola
Yrittäjyyden lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri