Kiertotaloudella uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalla

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena on edistää alueen pk-yritysten valmiuksia kestävään kehitykseen ja kiertotalousajattelun omaksumiseen.

EKOINNOVOINTI KIERTOTALOUDEN PERUSTANA

Hanke koostuu yhteensä neljästä työpaketista, joista yksi käsittelee ekoinnovaatioita ja kolme työpakettia käsittelevät kiertotalousliiketoimintaa. Ekoinnovaatio nähdään hankkeessa kiertotalouden perustana ja ekoinnovoinnin osalta hankkeen tavoitteena on lisätä PK-yritysten tietoa ja osaamista sekä tuottaa konkreettisia työkaluja yrityksille uusien ekoinnovaatioiden kehittämiseen sekä olemassa olevien ekoinnovaatioiden käyttöönottoon.

Kiertotaloutta käsittelevissä työpaketeissa kehitetään työkaluja, joiden avulla yritykset voivat muun muassa tunnistaa nykytilan ja oman kyvykkyytensä toteuttaa kiertotalousliiketoimintaa sekä arvioida kiertotalousliiketoiminnan vaikutusta yrityksen taloudelliseen ja ei-taloudelliseen kasvuun. Lisäksi autetaan yrityksiä tunnistamaan omaa osaamistaan, mahdollisuuksia, yhteistyökumppaneita ja uutta teknologiaa, joiden avulla ne voivat toteuttaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja mahdollisesti kehittää uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Kehitettäviä työkaluja pilotoidaan yrityksissä sekä testataan ja levitetään laajemmalti myös työpajoissa. Yhdessä kiertotaloutta käsittelevistä työpaketeista keskitytään konepajateollisuuteen ja tavoitteena on konepajojen nykytilan ja kiertotalousliiketoiminnan teknologisten valmiuksien lisäksi tuottaa konepajateollisuudelle toimenpideohjelma kiertotalouden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

TALOUDEN KASVU JA YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS SAMASSA PAKETISSA

Yritysten kilpailukyvyn kasvattamisen ja resurssitehokkuuden lisäksi hankkeella pyritään lisäämään työpaikkoja, parantamaan talouden ja ympäristön kestävyyttä sekä toimitusketjuja, kasvattamaan liiketoimintaa ja rohkaisemaan yrityksiä innovointiin. Tuote-, prosessi- ja organisaationaalisilla innovaatioilla pyritään vaikuttamaan tuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin, ympäristön kestävyyteen sekä luonnonvarojen tehokkaampaan ja vastuullisempaan käyttöön.

SeAMKissa alkoi elokuun alussa Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hanke. EAKR-hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto ja hankkeen toteutuksessa ovat mukana SeAMKin liiketoiminnan ja kulttuurin sekä tekniikan yksikköjen lisäksi Vaasan Yliopisto ja Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti.

Krista Mäki
asiantuntija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri