Etelä-Pohjanmaan kasvuyrityksissä digitalisaatiolla on merkittävä vaikutus 

SeAMK toteutti uuden kasvututkimuksen Etelä-Pohjanmaalla, johon vastasi 273 pk-yritystä. Vastanneet yritykset edustivat eri aloja. Palvelualan yrityksiä vastanneista oli 46 %, teollisuuden alan 34 %, kaupan 13 % ja rakentamisen 7 %.

Tutkimuksessa yrityksen luokiteltiin jatkuvan kasvun mukaisesti kolmeen eri luokkaan. Jatkuvalla kasvulla tarkoitetaan sitä, että yrityksen liikevaihto on kasvanut tietyn prosenttimäärän jokaisena kolmena peräkkäisenä vuotena. Kolme luokkaa olivat nopean kasvun yritykset, joilla liikevaihto on joka vuosi kasvanut vähintään 20 %, kohtalaisen kasvun yritykset, joilla liikevaihto on kasvanut 5-19 % joka vuosi ja viimeisen luokan muodostivat yritykset, joilla liikevaihto ei ollut kasvanut vähintään 5 % joka vuosi. Kun näitä kolmea luokkaa vertaillaan keskenään, digitalisaation osaaminen on selkeästi korkeammalla tasolla kasvaneissa yrityksissä ja kaikkein korkein nopean kasvun yrityksissä. Myös suhtautuminen digitalisaatioon omien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on selkeästi positiivisempaa kasvuyrityksissä.

Digitalisaatio korreloi suoraan myös kumulatiivisen kasvun kanssa. Kumulatiivisella kasvulla tarkoitetaan sitä, että yrityksen liikevaihto kasvaa kolmen vuoden aikana, vaikka se ei olisikaan joka vuotista. Tulosten mukaan digitalisaation osaaminen on selvästi yhteydessä kasvuun. Kasvaneet yritykset haluavat käyttää digitalisaatiota oman toimintansa kehittämisessä ja heillä on siihen myös enemmän osaamista kuin yrityksillä, joilla kasvua ei ole tapahtunut. Erityisen merkittävää on myös se, että digitalisaation osaaminen vaikuttaa suoraan yrityksen liiketaloudelliseen menestymiseen. Digitalisaation osaaminen selittää sen vaihtelusta jopa 45 %, mikä on erittäin paljon.

Digitalisaation osaaminen on yhteydessä myös kasvustrategioihin ja markkinoinnin osaamiseen

Yritykset, joissa digitalisaatiolla on iso rooli, ovat parempia myös markkinoinnissa ja he panostavat yrityksessä uuden kehittämiseen. Lisäksi digitalisaation osaamisella on vahva yhteys yrityksen innovatiivisuuden ja riskinottokyvyn kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että osaavissa yrityksissä monet asiat kietoutuvat yhteen. Tarvitaan kykyä hyödyntää eri resursseja oman liiketoiminnan kehittämisessä. Mielenkiintoista on myös se, että yritykset, jotka aikovat käyttää kasvustrategianaan yritys- ja liiketoimintaostoja, ovat selvästi parempia digitalisaation osaamisessa verrattuna muita kasvustrategioita suosiviin yrityksiin.

Tutkimuksessa digitalisaatiota mitattiin kahden eri kokonaisuuden avulla. Ensimmäinen liittyi digitalisaatioon suhtautumiseen eli siihen, kuinka helposti uusi digitaalinen teknologia hyväksytään organisaatiossa, ja kuinka aktiivisesti yrityksessä etsitään uusia mahdollisuuksia hyödyntää digitaalista teknologiaa innovaatioissa. Toinen kokonaisuus liittyi digitalisaation osaamiseen. Sen osatekijöitä ovat tärkeiden digitaalisten teknologioiden omaksuminen, uusien digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen, vastaaminen digitaaliseen muutokseen, viimeisimmän digitaalisen teknologian hallinta ja digitaalisen teknologian käyttö innovatiivisten tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämisessä.

E-P:llä on tehty paljon hankkeita ja toimenpiteitä digitalisaation kehittämiseksi pk-yrityksissä. Tutkimuksen tulokset tukevat sitä, että aihe on edelleen tärkeä ja siihen kannattaa panostaa myös tulevaisuudessa. Digitalisaatio näyttäisi olevan yksi avaintekijä yritysten kasvussa ja kehittymisessä.

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja
Marko Matalamäki, projektipäällikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri