Älä jää kehityksestä – Digitaitojen jakaminen ryhmäkehityskeskusteluissa SeAMKissa | Julkaisut @SeAMK

Älä jää kehityksestä – Digitaitojen jakaminen ryhmäkehityskeskusteluissa SeAMKissa

#

Digitaalinen asiantuntijuus voi olla yksilön, mutta myös organisaation kyvykkyys, jossa yhdistyvät substanssiosaaminen, tekninen osaaminen ja pedagoginen tai TKI-osaaminen. Tähän kyvykkyyteen liittyy olennaisena osana osaamisen jakaminen, mitä voidaan tukea ja samalla kehittää osaamista tunnistamalla tarpeita ja vahvuuksia esimerkiksi ryhmäkehityskeskustelussa. Koska oppiminen on vuorovaikutusta ja tilannesidonnaista, voimme vaikuttaa SeAMKilaisten digiosaamiseen osallistumalla tiimiemme ryhmäkehityskeskusteluihin, joita meillä SeAMKissa pilotoitiin toukokuussa Digikyvyn organisoimina. Ryhmäkehityskeskustelussa voimme jakaa tietoa omasta osaamisestamme ja näin tukea organisaation jakamis- ja auttamiskulttuuria sekä edistää, emme vain muiden, vaan myös omaa oppimistamme. Digitalisaatio haastaa meistä jokaisen, ja yhteisöllinen oppiminen voi olla yksi avain tähän haasteeseen. Hyvien toimintatapojen jakaminen yhteisöllisesti lisää hyvinvointia ja edistää työkykyä, jos osaamme hyödyntää tietotyössä myös kognitiivista ergonomiaa ja sopia yhteisistä toimintatavoista esimerkiksi sähköisen kalenterin ja keskeytysten suhteen. Kun tuunaamme omaa työtämme, se voi kehkeytyä meille vielä merkityksellisemmäksi. Ryhmäkehityskeskusteluissa sanoitetaan tiimin tavoitteet ja kehitellään yhdessä myös oppimispiirien aiheita.

Opitaan yhteisöllisesti

Organisaatio oppii vain oppivien yksilöiden kautta. Siksi SeAMKilaisten käyttöön lanseerattiin myös omien digitaitojen itsearviointia varten työkalu, jonka tarkoitus oli olla ajatuksia herättelevä tekijä, eikä niinkään raakaa dataa antava masiina, joka kertoisi täydellisesti, mitä henkilön pitäisi tehdä kehittyäkseen digiosaajana. Tämän itsearviointityökalun sisältö eli kysymykset laadittiin EU:n Kansalaisten digitaalisten taitojen viitekehykseen perustuen. Viitekehykseen voi tutustua tarkemmin täällä.  Kysymysten osa-alueet pysyivät samoina taustalla, mutta kysymykset joko muovattiin tai luotiin SeAMKin käyttöympäristöön liittyviksi ja siten, että kysymykset olivat samat niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Näiden tulosten hyödyntämistä pilotoitiin kahden eri tiimin kanssa, tuoden tuloksista keskustelemisen normaaleiden kehityskeskusteluiden oheen sekä ryhmäkehityskeskusteluihin. Ryhmäkehityskeskusteluissa keskusteltiin omista digitaidoista, keskittyen kuitenkin enemmän osallistujien vahvuuksiin. Esihenkilöillä on tärkeä rooli ohjata keskustelua ja olla myös tarvittaessa herättelemässä keskustelua. Piloteista saatu palaute kertoi siitä, että ryhmäkehityskeskustelut koetaan hyviksi uudehkojen tiimien parissa, joissa on toisilleen vielä ehkä vähän tuntemattomampia henkilöitä. Jo kauan keskenään työskennelleet eivät välttämättä koe saavansa lisähyötyä tämänkaltaisista keskustelutilaisuuksista.

Jakamis- ja auttamiskulttuuria tukemassa

Ryhmäkehityskeskustelut ovat oiva väline oppia muiden vahvuuksista, ja sitä kautta löytää uusia yhdessä opittavia asioita joko joltain kollegalta tai organisaation tarjoamasta oppimisväylästä, kuten itseopiskelumateriaaleista, koulutuksista ja oppimispiireistä. Kehityskeskusteluiden ja ryhmäkehityskeskusteluiden kautta esihenkilö saa tärkeää tietoa tiiminsä digiosaamisesta ja pystyy näillä tiedoilla pyytämään koulutuksia tietystä aiheesta tai löytää sellaisia asioita, joita voisi jakaa muulle organisaatiolle.


Kuva 1. Ryhmäkehityskeskusteluja varten materiaali oman digiosaamisen havainnoinnin ja sanoittamisen tueksi.

Kiitos teille, jotka osallistuitte ryhmäkehityskeskusteluiden pilotointiin. Kannustamme lisäksi kaikkia SeAMKilaisia perustamaan oppimispiirejä. Jakamis- ja auttamiskulttuuri mahdollistaa oppimisen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla.

Jk. Digikyky jättää perinnöksi digiaamukahvit ja oppimispiirit, joiden toivomme jäävän pysyviksi toimintatavoiksi yhteisöllisten oppimisen ja jakamis- ja auttamiskulttuurin tukemisessa.

[Julkaisusarjasta Digikyky – Ajattele työ uudelleen, osa 7 – Muutoksen pyörteessä.]

Sini Karjalainen
Teemu Virtanen
SeAMK

Kirjoittajista Sini työskentelee asiantuntijana ja Teemu projektipäällikkönä ESR-rahoitteisessa DigiKyky – Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja hyödyntäminen -hankkeessa.
Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.