Tiiviimpää TKI-vuoropuhelua Advisory Boardin avulla | Julkaisut @SeAMK

Tiiviimpää TKI-vuoropuhelua Advisory Boardin avulla

#

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) aikaan saatujen tulosten ja tuotosten jatkokäytön tehostaminen on tärkeä edellytys yhteiskunnan kasvulle ja uusille avauksille. Tarpeellista on vahvistaa etenkin alueen yritystoiminnan ja muiden yhteisöjen sekä tutkimusorganisaatioiden välistä vuoropuhelua. Uudenlainen kumppanuus auttaa edistämään pitkäjänteistä, alueen ja organisaatioiden strategiaan perustuvaa yhteistyötä. Se toimii pohjana myös pidempiaikaiselle vaikuttavuudelle.

TKI-kumppanuusmallilla enemmän ja vaikuttavampaa TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalle (lyh. TKI-kumppanuusmalli) -hankkeen tavoitteena on synnyttää uudenlaisia rakenteita ja palveluita, jotka luovat edellytyksiä uudistumiselle, innovaatiotoiminnalle sekä soveltamiselle. Kyseisen hankkeen aikana kehitetään kahdeksan edellä mainittua tavoitetta tukevaa toimintamallia, joita hankkeessa myös pilotoidaan, testataan ja muokataan. Näiden toimintamallien avulla pyritään nostamaan alueen toimijoiden välinen yhteistyö uudelle tasolle, Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian asettamien suuntaviivojen mukaisesti.

Uudenlaiselle tasolle yhteistyössä

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on aloittanut vuoden 2022 alussa toimintansa yhdeksän tutkimusryhmää, joiden osaaminen sijoittuu korkeakoulun TKI-toiminnan vahvuusaloille. Lisäksi tutkimusryhmät edustavat Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian kaikkia keskeisiä painopisteitä ja siten myös maakunnan menestyksen kannalta tärkeitä teemoja. Tutkimusryhmät kokoavat osaamista monialaisesti yhteen ja toimivat tiivisti alueen kumppaneiden kanssa.

Yhteistyön edelleen vahvistamiseksi on TKI-kumppanuusmalli-hankkeessa kehitetty konkreettinen toimintamalli yritys- ja työelämäedustajista koostuvaan Advisory Boardin muodostamiseen. Advisory Board -toimintamallin tarkoituksena edelleen tiivistää tutkimusryhmien sekä alueen muiden toimijoiden yhteistyötä ja saada aikaan monitasoista vuorovaikutusta. Advisory Boardit muodostetaan tutkimusryhmäkohtaisesti ja niihin etsitään jäseniksi noin 3–6 yritysten tai muiden yhteisöjen edustajaa, jotka ovat aidosti kiinnostuneita juuri kyseisen tutkimusryhmän tutkimusteemoista. Ryhmän koko pyritään pitämään melko pienenä, jotta yhteisten tapaamisten aikataulutus on realistista ja että keskustelu olisi mahdollisimman vapaata ja luottamuksellista.

Tapaamiset toiminnan pohjana

Advisory Board muodostetaan siten, että tutkimusryhmän vetäjät pohtivat sopivia henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä ja kontaktoivat heidät itse etukäteen ennen ensimmäistä yhteistä tapaamista. Toimintavuoden aikana on tavoitteena pitää kaksi tapaamista, esimerkiksi siten, että yksi toteutuu keväällä ja toinen syksyllä. Tapaamisista toinen järjestetään pienemmässä mittakaavassa tutkimusryhmän vetäjien ja yritysten välisenä lounastapaamisena. Tällöin voidaan keskustella vapaamuotoisemmin, muun muassa kertoa yrityksille tutkimusryhmän kuulumisista mutta myös vastavuoroisesti selvittää yritysten ajankohtaisia tarpeita.

Toinen vuosittainen tapaaminen voidaan järjestää esimerkiksi niin sanottuna Leijonanluola-tyyppisenä tilaisuutena. Tässä tapaamisessa tutkimusryhmä esittelee Advisory Boardille valikoituja hankeideoita, joihin toivotaan palautetta, kommentteja ja näkemyksiä. Hankeideat ovat sellaisia, jotka liittyvät hyvin kiinteästi tutkimusryhmien ydinteemaan ja -osaamiseen. Tapaamisessa varataan aikaa myös yhteiseen verkottumiseen kaikkien osallistujien kesken.

Advisory Boardia voidaan hyödyntää myös lyhyisiin ad hoc -tyyppisiin konsultaatiopalavereihin, joissa voidaan kysyä esimerkiksi neuvoa hanketoimenpiteisiin. Nämä tilaisuudet on mahdollista järjestää verkossa, jolloin osallistuminen on mahdollisimman vaivatonta kaikille osapuolille.

Kaikkien tutkimusryhmien Advisory Boardien jäsenet kutsutaan kerran vuodessa myös yhteisesti isoon verkottumistapahtumaan esimerkiksi jonkin muun SeAMKin tapahtuman yhteydessä. Tällöin osallistujat voivat hyödyntää tapahtumaa mahdollisuutena syventää olemassa olevia suhteitaan ja samalla luoda uusia yhteyksiä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Verkostoitumisen lisäksi tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tiedonjakoon, parhaiden käytäntöjen vaihtoon sekä yhteistyön edistämiseen.

Sosiaalinen media apuna

Yritykset, jotka ovat mukana Advisory Boardeissa, voidaan koota selkeästi näkyville jokaisen tutkimusryhmän omille verkkosivuille. Tämä avaa mahdollisuuden laajempaan mainontaan ja tuo näkyvyyttä sekä yrityksille että tutkimusryhmille. Käytännössä esimerkiksi asiasta kiinnostuneet sidosryhmät, kuten opiskelijat, tutkijat tai muut yhteistyökumppanit, voivat helposti löytää ja tutustua Advisory Boardien jäseniin.

Lisäksi Advisory Board -ryhmän jäsenten kanssa toteutuneista tapaamisista tiedotetaan yleisellä tasolla eri somekanavissa. Tällainen viestintästrategia tarjoaa mahdollisuuden levittää tietoa yhteistyöstä laajemmalle yleisölle. Julkaisut voivat sisältää esimerkiksi kuvia ja lyhyitä kuvauksia tapaamisista, korostaen yhteistyön positiivisia vaikutuksia ja konkreettisia tuloksia. Avoin ja aktiivinen some-viestintä antaa myös muille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Postauksia jakamalla kaikki asianosaiset voivat helposti myös jakaa tietoa yhteistyöstä omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että tämän toimintamallin ja siihen kuuluvien toimintatapojen myötä tutkimusryhmien ja ulkopuolisten kumppaneiden väliset suhteet vahvistuvat ja tuovat lisäarvoa kaikille osallisille. Tämä mahdollistaa entistä laajemman verkostoitumisen ja toivottavasti myös aivan uudenlaisten ajatusten synnyn.

Seliina Päällysaho
SeAMK

Kirjoittaja toimii TKI-kumppanuusmallilla enemmän ja vaikuttavampaa TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen projektipäällikkönä. Hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR). Hanke kestää 1.1.2023-31.7.2025.

TKI-kumppanuusmallilla enemmän ja vaikuttavampaa TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalle