Tavoite: kaikkien kampus, kaikenikäisille | Julkaisut @SeAMK

Tavoite: kaikkien kampus, kaikenikäisille

#

Case Hyvän elämän avoimet miniluennot

Seinäjoen jokirannan keskustakampuksen ja sen lähialueen kehittämissuunnitelman tuottava Kampus 2030 -hankkeen yksi viesti on: kaikkien kampus. Siinä käyttäjät, toimijat ja oppijat  -ajattelun alle kuuluvat paitsi perinteiset opiskelijat, työntekijät ja muu henkilökunta, myös kaikki muut yksilöt ja organisaatiot, jotka käyttävät tai voisivat käyttää kampusta.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön strategia 2030 nostaa esiin luonnollisesti nuoria, nuoria aikuisia ja työikäisiä kouluttautujina koskevia linjauksia, korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän ja kansainvälisyyden kasvattamista koskevia asioita ja jatkuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen volyymin kasvu sekä digitaalisten palvelumallien kehittäminen on kirjattu erääksi tavoitteeksi. Tavoitteena on päästä 15000 opintopisteen suoritetusta määrästä 74000 opintopisteeseen vuoteen 2030.

Elinikäisen oppimisen taitoja ja uteliaisuutta tarvitaan tulevaisuuden työelämätaitoina, mutta myös työelämän jälkeenkin, hyvän arjen mahdollistajana. Seinäjoen jokirannan keskustakampus kutsuu siis myös muun muassa ikäihmisiä.

Ikäihmisiä tuolijumppaamassa sinisessä auditoriossa.
Wellbeing Labs on SeAMKin sosiaali- ja terveysalojen kehittämis- ja oppimisympäristö. Marika Kääriäinen kutsui osallistujia paitsi pieneen jumppahetkeen myös opiskelija- ja hanketyön asiakkaiksi Kampustalolle (kuva: Katja Kaataja).

Tässä artikkelissa avataan hieman alueemme korkeakoulujen yhteistä strategiaa sekä ehdotan yhdeksi sen hengen konkreettiseksi toteutusmuodoksi hankkeemme pilotissa kokeiltua, monitoimijaisesti toteutettavaa 4 x 15 minuutin yleisluentokonseptisarjaa Hyvän elämän avoimet miniluennot, jonka pääkohderyhmänä ovat aikuiset ja ikääntyneet. Mitä paremmilla tiedollisilla ja taidollisilla valmiuksilla siirryt elämänvaiheesta toiseen, sen parempaa on elämäsi laatu.

Strategiassa jatkuvaa ja elinikäistä oppimista

Maakuntamme korkeakouluyhteisön strategiaan on kirjattu mm. nämä tavoitteet, jotka ovat soveltuvin osin taustavaikuttimina läsnä myös Kampus 2030 -hankkeessa:

 • vetovoimaisen ja monipuolisen osaamistarpeisiin vastaavan koulutuksen kasvattaminen
 • avoimemman ja aktiivisemman vuorovaikutusverkoston rakentaminen alueella
 • TKI-yhteistyön vaikuttavuuden parantaminen ekosysteemisellä yhteistyöllä
 • uutta luovan korkeakouluyhteisön edistäminen

Työelämätaidoissa keskiössä ovat tulevaisuudessa entistä enemmän jatkuvan ja elinikäisen oppimisen taidot. Nämä taidot muodostuvat tiedon soveltamistaidoista ja oman osaamisen tunnistamisen taidoista.

Jatkuva oppiminen on myös yksi Kampus 2030 -hankkeen teemoista.

Hankkeen päätoteuttajan Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkosivulla on määritelty ”Jatkuvalla oppimisella vastaamme tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Osaamisvaatimukset muuttuvat työelämän, osaamistason ja teknologian kehittymisen myötä, ja siksi onkin tärkeää luoda erilaisia kouluttautumisen polkuja osaamisen kehittämiseksi.”. Entä elinikäinen oppiminen? ” Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämässä ja/tai työelämässä.” kertoo Tilastokeskuksen käsiteselite.

Yleisluennot voivat tuoda korkeakouluelämän usean ulottuville

Hankkeen neljästä toteuttajasta kolme on korkeakoulutoimijoita, maakuntamme ainoan korkeakoulukampuksen väkeä. Kampuksen ja sen toimintojen ja käytön kehittäminen on meidän kaikkien ja myös toki neljännen toteuttajan Seinäjoen kaupungin intresseissä. Vetovoimaa, pitovoimaa, saavutettavuutta, palveluja – kaupungin ja kampuksen käyttäjille ja tuleville käyttäjille.

Kampusmarkkinat – kaikkien kampus oli huhtikuussa 2024 toteutettu, monen toimijan monikohderyhmäinen avointen ovien päivä. Tapahtuman osatapahtumina tarjolla oli Ysien rastirata, Järjestökimara, Haalaripäivä ja vapaa haalaritunti korkeakouluyhteisön väelle sekä Hyvän elämän avoimet miniluennot  -tietoiskut.

Kutsuimme vieraaksemme iltapäivän miniluennoille paitsi kaikkia kiinnostuneita, myös täsmäkutsuna Kahvikekkerit ikääntyneille  -ryhmien väkeä. Seinäjoen kaupungin koordinoimat maanantaiset kahvikekkerit vetävät kampuksen reunan kerhotaloon vertaishetkiin kymmeniä tuoreita eläkeläisiä tai jo pidempään eläkettä nauttineita.

Miniluento-iltapäivän ohjelma oli rakennettu kaikille aikuisille sopivien teemojen ympärille. Alussa kuultiin ja nähtiin virtuaalikierroksen ja karttojen avulla SeAMKin ja muiden alueen toimijoiden sijainnista ja tekemisestä. Välillä nautittiin kahvit ja kuultiin Opetusravintola Prikasta, jossa on tarjolla erikseen ilmoitettuina aikoina edullisia lounaita.

Neljä vartin luentoa sisältäneen iltapäivän esitykset olivat arkitajuisia, mutta myös uusia teemoja ja ajattelua tarjoavia sekä mielikuvitusta haastavia. Esitysten jälkeen oli aina varattu hetki kommenteille ja kysymyksille.

Miniluennot olivat:

 • Muistin tukeminen ja aivoterveyden edistäminen / Marika Kääriäinen, suunnittelija, SeAMK Wellbeing Labs
 • Arkitukiäly: Ymmärryksestä hyödyntämiseen / Juho Heiska, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, SeAMK Digitaalisuus ja älykkäät teknologiat
 • Tunnista huuhaa – vinkkejä terveyden lukutaitoon / Mika Uitto, asiantuntija, SeAMK Hyvinvointi ja luovuus
 • Yhteisöjen yhdistys eteläpohjalaisten hyvinvoinnin edistäjänä / Miisa Lamminen, toiminnanjohtaja ja Susanna Laitila, järjestökoordinaattori, Yhteisöjen Yhdistys ry
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Juho Heiska viritteli kuulijoita teköälyn ja arjen rajapinnoille. Asiantuntija Mika Uitto (takana) opasti terveyden lukutaitoon (kuva: Katja Kaataja).

Vierailu toi osallistujille lisää tietoa kampuksen toiminnasta, tutustutti meihin korkeakoulutoimijoihin ja viritti keskustelua kuulluista luennoista. Toki kampuksen tilat fyysisesti olivat myös kiinnostavia.

Säännöllisesti ja yhteisvoimin järjestettävät yleisluennot voisivat tuoda korkeakouluelämää monen ikäisten ulottuville. Tarjolla on jo mm. Ikääntyvien yliopisto  -konsepti. Yhteisen tekemisen työnäyte on Avoimen iltamat, joka järjestetään 15-vuotisjuhlaseminaarina tänä syksynä.

Hyvän arjen avoimet miniluennot  -konseptia suosittelen jatkoon, sillä se mahdollistaa moneen teemaan tutustumisen yhdellä vierailulla studia generalia  -tyyliin. 15 minuutin luento voi virittää uteliaisuutta uudelle oppimiselle vaikkapa avoimen korkeakoulun opintoihin. Vierailijat saivat mukaan jatkuvan oppimisen ja avoimen opiskelun esitteitä.

Ihannetilanteessa Hyvän arjen avoimet miniluennot  -toteutuksen luennoitsijat ovat kaikilta alueemme korkeakoulutoimijoilta (Seinäjoen yliopistokeskuksen yliopistot, ammattikorkeakoulu) sekä muilta paikallisilta ja alueellisilta koulutustahoilta kuten Seinäjoen kansalaisopisto, Sedu ja Suomen Yrittäjäopisto. Yhteistyöhön tarvitaan myös työelämä- ja eläkeläistoimijat, jotta tarjooma koetaan omaksi.

Tervetuloa kampukselle!

Kampus 2030  -hankkeen tehtävissä ja hengessä on sisäänkirjoitettuna kutsu yhteistyöhön, ristiinpölyttämiseen ja asioiden tilojen ja siilojen haastamiseen. Hankkeen kuvauksessa halutaan myös lisää käyttäjäryhmiä ja sitouttaa nykyisiä käyttäjäryhmiä. Pelkästään yhden päivän tutustumispäiväformaatin kokeilu on jo edesauttanut kampuksen tunnettuutta ainakin 600 yläkoululaisen, noin 20 eläkeläisen, kymmenisen yhteistoteuttajan ja kaikkien markkinointiviestinnän tavoittamien parissa.

Helposti lähestyttäviä tiedon ja ihmisten kohtaamisia & paikkoja kohtaamisille tarvitaan, sillä ne ainakin:

 • antavat oikeaa, ajantasaista tietoa
 • esittelevät uusia ilmiöitä ja teemoja
 • madaltavat kampukselle astumisen ja korkeakouluopintojen kynnystä
 • tuovat sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia, lisäävät elämänlaatua ja virkeyttä
 • verkostoivat, luovat yhteisöllisyyttä, lisäävät vuoropuhelua ja osallisuuden kokemuksia yhteisöissä
 • mahdollistavat satunnaisia kohtaamisia, kiinnittävät elinympäristöön ja luovat meidän kampus -tunnetta
 • kannustavat yksilöitä ja organisaatioita osallistumaan mm. avoimeen korkeakouluopetukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -toimintaan (TKI)

Kohdata voisi muutoinkin enemmän jatkuvan oppimisen ja myös digitaalisesti korkeakoulutuksen parissa koko maakunnan alueella. Onko meillä tulevaisuudessa digiluentokaffikerhoja joka kunnassa? Onko korkea- ja täydennyskoulutus läsnä yhä enemmän eteläpohjalaisten organisaatioiden arjessa? Onko meillä korkeakouluopintoluokkia muuallakin kuin fyysisellä kampuksella?

Kehittämishankkeessa tulemme antamaan ajatuksia kampuksen ajatuksen eli konseptin, sen tilojen, talojen ja miljöiden, kampuksen toiminnan ja toimijoiden sekä kampuksen käyttäjäryhmien kehittämiseksi marraskuussa 2024. Perusmateriaali tulee kyselyymme vastaajilta ja työpajoista, jossa vastaajaprofiilit vaihtelevat koululaisista eläkeläisiin.

On hienoa, että kaupunki ja korkeakouluyhteisö ovat sitoutuneet tekemään tätä kehittämistyötä, joka pohjautuu todellisiin havaintoihin, kokemuksiin ja toiveisiin. Nyt ja tulevaisuudessa, tervetuloa kampukselle!

Ps. Tuleeko Seinäjoen jokirannan kampuksesta ja sen lähialueesta tulevaisuudessa tunnistettu ja tunnustettu monitoimijainen, monen ikäisten ja moninaisuutta mahdollistava micro city, jossa on luontevaa osallistua, oppia ja elää? Kirjataanko tästä yksi laaja skenaario kehittämissuunnitelmaan? Olet tervetullut kehittämissuunnitelman julkistamistilaisuuteen 11.11.24 Seinäjoki-saliin Kampustalolle toteamaan itse.

Katja Kaataja
projektipäällikkö
Kampus 2030 -hanke
SeAMK

Linkkejä:

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2030

Jatkuva oppiminen SeAMKissa

Jatkuvan oppimisen verkkokauppa Ella Eduplan / SeAMK

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston koulutustarjonta

Mikä Kampus 2030 -hanke?