Kansainvälisen opiskelijan tukeminen ohjatussa harjoittelussa | Julkaisut @SeAMK

Kansainvälisen opiskelijan tukeminen ohjatussa harjoittelussa

#

Tänä vuonna Nedunet-verkostopäivä järjestettiin Savonia ammattikorkeakoulussa 8.5.2024.  Tämän artikkelin kirjoittaja osallistui päivän ohjelmaan SeAMKin hallinnoiman Kulttuuri ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen asiantuntijana. Nedunet on sairaanhoitajia opettavien verkosto, joka kokoontuu vuosittain eri ammattikorkeakouluissa. Verkostopäivillä oli mukana osallistujia myös muista ammattikorkeakouluista. Verkostopäivän teemana oli kansainvälisen opiskelijan tukeminen ohjatussa harjoittelussa. Aihe on tärkeä, koska Suomi houkuttelee yhä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita; erityisesti terveysalan koulutusohjelmiin, kuten sairaanhoitajaopintoihin. Tämä trendi tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille ja harjoittelupaikoille. Päivän avaus alkoi Savonia AMK:n koulutuspäällikkö Mirka Savolaisen ja tutkinto-ohjelmavastaava Katri Huuskolan puheenvuorosta. Päivän kaikki esitykset olivat ammatillisesti mielenkiintoisia: miten tuetaan kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden osallisuutta terveydenhuollon työyhteisöissä?

Kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden osallisuus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aiheena oli kansainvälisen sairaanhoitajanopiskelijan tukeminen ohjatussa harjoittelussa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiantuntijat ovat jakaneet organisaation strategiat, toimintamallit, periaatteet ja tuen monimuotoisuuden edistämiseksi. Ammatillinen kehitys kattaa hoitotyön osaamisen vahvistamisen, ammatillisen kasvun ja kehittymisen. Tärkeitä keskustelun aiheita olivat myös perehdytys työelämään, uralla eteneminen ja osaamisen kehittäminen sekä työpaikkaohjaus ja mentorointi. Kieli- ja kulttuuritietoisuuden koulutukset, kielitietoiset toimintatavat, sosiaalinen tuki ja ystävyyssuhteiden rakentaminen sekä kieli- ja viestintätaitojen kehittymisen tukeminen ovat keskeisiä elementtejä työyhteisössä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu esitteli Monikulttuurinen moduuliharjoittelu -toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueella -hanketta, jonka tarkoituksena kehittää harjoittelujen ohjausta ja vahvistaa työyhteisön taitoja kansainvälisten hoitotyön opiskelijoiden integroitumisessa työyhteisöön.

Metropolia ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun pilotoima Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hanke esitteli kansainvälisten  opiskelijoiden ja suomenkielisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia TANDEM-opetuksesta ja harjoittelusta. TOKASA-hankkeessa suomen kielen opetus on integroitu substanssiopintoihin tiiviisti mahdollistaen sen, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen vaaditulla kielitaitotasolla.

Kulttuurisesti ja kielellisesti moninainen oppimisympäristö

Centria-ammattikorkeakoulun lehtori Pia Hagqvist esitti väitöskirjatutkimuksensa osajulkaisua ja tutkimussuunnitelmaa. Hän tutkii kulttuurisesti ja kielellisesti moninaista oppimisympäristöä suomalaisessa ja italialaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa. Kulttuurisesti ja kielellisesti moninaiset sairaanhoitajaopiskelijat arvostavat oppimisympäristöjä, jotka tukevat heidän kulttuurista identiteettiään ja kielitaitoaan. He voivat oppia ja kehittää sekä kliinisiä että suomen kielen taitojaan kulttuurisesti ja kielellisesti sensitiivisessä ympäristössä, mikä valmistaa heitä paremmin siirtymään työelämään.

Päivän paneelikeskustelussa jaettiin opettajan, opiskelijan ja harjoitteluohjaajan positiivisia kokemuksia kansainvälisten opiskelijoiden tukemisesta ohjatuissa harjoitteluissa. Keskustelijat korostivat kulttuurisensitiivisen opetuksen ja mentoroinnin tärkeyttä. Paneelissa painotettiin selkeän viestinnän merkitystä sekä kulttuuristen erojen ymmärtämistä kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi ja tukemiseksi kliinisissä ympäristöissä. Lisäksi keskusteltiin kansainvälisten opiskelijoiden tuomista monipuolisista näkökulmista, kielen oppimiseen liittyvistä asioista ja tiedonvaihdon eduista terveydenhuollon tiimille. Nämä rikastuttavat kaikkien osapuolten oppimiskokemusta.

Verkostopäivä korosti parhaita käytäntöjä ja jatkuvien ponnistelujen merkitystä kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden tukemisessa.  Yhteistyölähtöinen lähestymistapa eri ammattikorkeakoulujen, hoitotyön organisaatioiden ja muu sidosryhmien kesken osoittaa, että inklusiivinen ja tehokas koulutus sekä harjoitteluympäristö on mahdollista luoda kaikille maahan muuttaneille sairaanhoitajaopiskelijoille.

Haluan kiittää Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla, CareEP -hanketta ja tämän artikkelin rahoittamisesta Euroopan sosiaalirahastoa.

Binu Acharya
Ttm, yAMK
TKI asiantuntija, CareEP-hanke
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

binu.acharya@seamk.fi

Lähteitä

Hagqvist, P., Oikarainen, A., Tuomikoski, A., Juntunen, J., & Mikkonen, K. (2020). Clinical mentors’ experiences of their intercultural communication competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students: A qualitative study. Nurse education today, 87, 104348. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691719305799?via%3Dihub

Kamau, S., Koskenranta, M., Kuivila, H., Oikarainen, A., Tomietto, M., Juntunen, J., Tuomikoski, A. M., & Mikkonen, K. (2022). Integration strategies and models to support transition and adaptation of culturally and linguistically diverse nursing staff into healthcare environments: An umbrella review. International journal of nursing studies, 136, 104377. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104377

Toiminnallisesti kaksikielinen korkeakoulutus – Koulutusmalli ja keskeiset suositukset. https://www.tokasa.fi/wp-content/uploads/2023/09/Toiminnallisesti_kaksikielinen_korkeakoulutus.pdf

Nedunet verkostopäivä Savonia AMK, Kuopio 8.5.2024