Johtajafoorumi ohjaa Ruokaprovinssin kehittämistä | Julkaisut @SeAMK

Johtajafoorumi ohjaa Ruokaprovinssin kehittämistä

#

Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssissa oli syksyllä 2023 käynnissä 96 ruokaketjuun liittyvää kehittämishanketta, joiden yhteisbudjetti oli yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. On mahtavaa tietää, että juuri Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alan kehittäminen on näin aktiivista. Samalla voidaan kuitenkin päätellä, että näin voimakkaasti kehitettävän ja kehittyvän alan kokonaiskuvan hahmottaminen on haastavaa ja johtaminen vielä vaikeampaa.

Ruokaprovinssi 2030 -strategian valmistuttua vuonna 2022 Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan kokoamana, havaittiin tarve löytää keinoja maakunnan ruoka-alan yhteiskehittämisen tarkempaan hahmottamiseen, mittaamiseen ja verkoston johtamiseen. Strategiassa määriteltiin maakunnan ruoka-alaa koskeva kunnianhimoinen visio, jossa Etelä-Pohjanmaa on “Paras paikka ruokabisnekselle 2030”.

Strategian laatimisen yhteydessä ymmärrettiin, että vision saavuttaminen vaatii systemaattista mittaamista ja johtamista sekä tarvetta seurata myös muiden ruoka-alaan liittyvien strategioiden etenemistä. Todettiin myös, että Etelä-Pohjanmaa hyötyisi ruoka-alan klusterityöstä (European Cluster Collaboration Platform) ja että mahdollinen Ruokaprovinssi-klusteri tarvitsee myös johtoryhmän sen toiminnan seurantaan.

Johtajafoorumi johtaa Ruokaprovinssin kehittämistä

Strategian laadinnan aikana etsinnästä huolimatta, sopivaa vastuutahoa Ruokaprovinssin yhteiskehittämisestä vastaamiseen ei löytynyt nykyisistä toimijoista tai olemassa olevista kehittämisryhmistä. Hyviä ratkaisuja piti kuitenkin löytää ja tästä syystä Etelä-Pohjanmaan liitolta haettiin lyhyt “Ruokaprovinssin Posse”-hanke, jonka tuella pystyttiin keskittymään pelkästään Ruokaprovinssin yhteiskehittämisen johtamishaasteen ratkomiseen. Hankkeen tuloksena innovoitiin Ruokaprovinssin Johtajafoorumi.

Johtajafoorumin toiminta on sopivasti jäsenneltyä, mutta samalla joustavaa eikä toiminta riipu hankerahoituksesta. Johtajafoorumin ydintehtävänä on seurata ja johtaa Ruokaprovinssi 2030 -strategian toteutumista sekä tarvittaessa ottaa seurantaan muita Etelä-Pohjanmaan ruoka-alaan vaikuttavia ohjelmia tai prosesseja. Johtajafoorumi kokoontuu vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Johtajafoorumin toiminta on avointa; toimintaan voivat osallistua kaikki Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan toimijat pellolta pöytään.

Johtajafoorumin toiminnan käytännön järjestelyistä ja toiminnasta vastaa ydinryhmä, joka muodostuu pääasiassa maakunnan TKIO eli tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetusalan toimijoista. Tämä siitä syystä, että näiden tekemä keskinäinen sopimus velvoittaa niitä ottamaan yhteisvastuun kantaakseen ja hoitamaan Johtajafoorumin käytännön järjestelyt Ruokaprovinssin yhteisen hyvän nimissä. Ydinryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa sopiakseen Johtajafoorumin kokousten käytännön toteutuksesta.

Vastuunkantajia haetaan

SeAMK on mukana Ruokaprovinssin ydinryhmän toiminnassa ja kantaa vastuunsa maakunnan ruoka-alan entistä määrätietoisemmasta kehittämisestä. Muutkin TKIO-toimijat ovat tervetulleita mukaan, ja osa onkin jo alustavasti ilmoittanut osallistumisestaan toimintaan. Ydinryhmän ensimmäinen kokous tullaan pitämään huhtikuussa 2024. Tällöin päätetään myös Ruokaprovinssi-klusterin ilmoittamisesta EU:n viralliselle klusterialustalle ja sen tarkemmasta toiminnasta.

Lisätiedot Johtajafoorumin ja yhdinryhmän toiminnasta sekä näihin liittyvät toimintaohjeet ja sopimuspohjat löytyvät osoitteesta www.ruokaprovinssi.fi/johtajafoorumi/.

Ruokaprovinssin Posse -hankkeen rahoitti Etelä-Pohjanmaan liitto AKKE- aluekehitysvaroista 1.8.2023 – 29.2.2024 välisenä aikana. Hankkeen päähakijana toimi MKN yrityspalvelut / ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja kumppaneina Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen ulkopuolisena, mutta täytenä kumppanina toimi myös Into Seinäjoki Oy.

Elina Huhta
Asiantuntija TKI
SeAMK

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana SeAMKissa tukien Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssin kehittämistä tulevina vuosina.