Uusia tapoja hanketulosten esittelyyn: Hankemessut

kategoria: 2020, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutetaan neljällä strategisella painoalalla, jotka on määritelty ammattikorkeakoulun oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä kyseiset painoalat ovat Kestävät ruokaratkaisut, Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, Hyvinvointi ja luovuus sekä Yrittäjyys ja kasvu. Näiden painoalojen sisällä on omat kärkiprofiilinsa eli ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, työhyvinvointi sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset.

Vuonna 2019 SeAMKissa oli käynnissä lähes 110 TKI-hanketta, joiden rahoitus tuli suurimmaksi osaksi ulkopuolisista rahoituslähteistä. Tärkeimpiä rahoittajia olivat esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Leader-ryhmät, Business Finland, ministeriöt ja kunnat sekä useat muut paikalliset ja kansainväliset rahoittajat. Vuositasolla hankkeiden yhteenlaskettu volyymi on noin 3-4 miljoonaa euroa ja noin neljäsosa kaikista hankkeista saa rahoituksensa kansainvälisistä lähteistä.

Käytännössä hankkeiden teemat ja toteutustavat vaihtelevat hyvinkin paljon. Lähtökohtaisesti TKI-toiminta palvelee kuitenkin alueen tarpeita ja sitä tehdään yhdessä yritysten kanssa. Tämän vuoksi hankkeilla on merkittävä rooli etenkin pk-yritysten toiminnan kehittämisessä ja kasvussa. Myös tavallisia kansalaisia on mahdollista osallistaa mukaan hankkeisiin.

Hankemessut välittävät tietoa

Hankkeiden suuresta määrästä johtuen on yksittäisten hanketulosten esille saanti usein haastavaa projektipäälliköiden näkökulmasta. Esimerkiksi yritykset tai jopa oma henkilökunta tai opiskelijat eivät ole aina kovinkaan hyvin selvillä siitä, millaisia hankkeita SeAMKissa on parhaillaan käynnissä. Tätä ongelmaa on pyritty pienentämään suunnittelemalla uudenlaisia menetelmiä, joiden avulla tietoa hankkeista voidaan tuoda esiin helposti. Yhtenä mahdollisuutena on esimerkiksi esitellä hanketta SeAMKin yhteisillä Hankemessuilla. Toimintamalli perustuu tarkasti hiottuun konseptiin, joka antaa projektipäälliköille yhtenäisen mallin esitellä oman hankkeensa tuloksia.

Hankemessuilla yleisön on mahdollista vierailla ja tutustua hankkeisiin oman valintansa ja aikataulunsa mukaan. Siksi messuilla projektit pääsevät kertomaan omasta toiminnastaan ja tuloksistaan kiinnostavasti ja lähellä rajapintaa. Samalla voidaan helposti vahvistaa TKI-toiminnan tunnettuutta henkilöstön, opiskelijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Messuilla hankkeet voivat esitellä toimintaansa esimerkiksi postereiden sekä muun materiaalin avulla. Lisäksi toimintamalliin kuuluvat ns. hankevideot, jotka pyörivät messutilassa nonstopina ja esittelevät hankkeiden toimintaa lyhyinä, muutaman minuutin pituisina videoklippeinä.

Myös opiskelijat tutustumaan messuille

Hankemessut tarjoavat myös opiskelijoille hyvän väylän tutustua korkeakoulun hankkeiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tietoa voidaan jakaa liittyen esimerkiksi opinnäytetyöaiheisiin, harjoittelupaikkoihin tai työelämälähtöisiin projektiopintoihin. Usein hankkeiden opiskelijoille tarjoamat mahdollisuudet perustuvat konkreettisiin tarpeisiin ja osaltaan vahvistavat tiedon liikkumista yhteiskunnan ja korkeakoulujen välillä.

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK 
Piia-Pauliina Mäntysaari,
asiantuntija, TKI, SeAMK
Sirkku Uusimäki, palvelupäällikkö, SeAMK

SeAMKin järjestyksessään toiset Hankemessut järjestetään 6.2.2020 yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi –hankkeen kanssa. Kyseinen hanke on opetus- ja kulttuuri-ministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.