Työvälineitä opiskelijoiden urasuunnitteluun | Julkaisut @SeAMK

Työvälineitä opiskelijoiden urasuunnitteluun

Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa -kurssin yhteydessä opettaja Satu Haveri teki huomion, että opiskelijoille ei ole kattavasti tiedossa väyliä, joiden kautta yritys voi palkata työntekijöitä. Tämä huomio käynnisti selvitystyön miten hyvin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat tietävät erilaisista työnhakutavoista ja uudentyyppisistä “ansioluetteloista” kuten esimerkiksi visuaalinen CV. Taustaselvitykseen asian kehittämiseksi otettiin mukaan valmistumisvaiheessa olleille bio- ja elintarvikeinsinööreille lehtori Matti-Pekka Paston teettämät loppukyselyt kartoittamaan mm. opiskeluaikaisen ohjauksen kokemuksista työnhakuun.

Taustaselvityksen materiaalina käytettiin loppukeskustelujen pohjaksi opiskelijoiden täyttämiä kyselyjä opintoihin liittyen. Loppukeskustelujen vastauksia analysoitiin kolmelta edelliseltä vuodelta ja niitä oli kerätty bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoita.

Loppukeskustelukyselystä (n=18) valittiin kaksi kysymystä lähempään tarkasteluun. Kysymykset olivat: Mielestäni opiskeluaikana on ollut riittävästi ammatillisen tulevaisuuden suunnittelua ja Mielestäni opiskeluaikana on ollut riittävästi työnhakuvalmennusta. Vastausten asteikko oli 1–5 (1 = Ei lainkaan riittävästi, 5 = Riittävästi)

Kysymykseen: Mielestäni opiskeluaikana on ollut riittävästi ammatillisen tulevaisuuden suunnittelua, oli vastausten keskiarvo 3,2 ja keskihajonta 0,8

Kysymykseen: Mielestäni opiskeluaikana on ollut riittävästi työnhakuvalmennusta, oli vastausten keskiarvo 3,3 ja keskihajonta 1,0.

Tuloksista voi tehdä johtopäätöksen, että tulevaisuuden suunnittelua ja myös työnhakuvalmennusta on koettu olevan kohtuullisen riittävästi, mutta selkeästi parantamisen varaa on. Erityisesti työnhakuvalmennuksen vastausten suurehko keskihajonta nostaa esiin sen, että valmistuvien joukossa on ollut opiskelijoita jotka ovat kokeneet, ettei työnhakuohjeistusta ole ollut riittävästi.

Havaintojen ja tulosten pohjalta Satu Haveri laati Power Point –ohjeiston Miten pääset töihin. Ohjeissa on vinkkejä perinteisen CV:n laadintaan, mutta erityisesti ohjeita visuaaliseen CV:hen sekä muihin työnhakutapoihin kuten LinkedIn. Lisäksi ohjeissa kerrataan olennaiset työnhakuun valmentavat keinot kuten valmistautuminen työhaastatteluun.

Työmaailma muuttuu jatkuvasti, ja opiskelijoiden on oltava tietoisia muutoksista. Miten omaa uraansa voi suunnitella, ja kehittää on itsestä ja omasta aktiivisuudesta kiinni. Henkilöstöjohtamisen kurssilla vierailleen Smile Henkilöstöpalvelut, Etelä-Pohjanmaa

edustaja Antti-Jussi Rauhala listasi yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi asenteen. Asenteella pärjää pitkälle kunhan se on kunnossa. Lisäksi selvisi, että millä työnhakija voisi erottua itse hakemusprosessissa on CV:n ulkonäköön huomion kiinnittäminen. Tällä hetkellä vain 1 % käyttää visuaalista CV:tä.

Laadittua ohjeistusta ja taustaselvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden harjoittelun sekä työpaikkaopintojen ohjauksessa vahvistamaan opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia.

Lehtori, SeAMK Matti-Pekka Pasto

Opettaja, SeAMK Satu Haveri