SeAMKin tulokset Arenen henkilöstökyselyssä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKin tulokset Arenen henkilöstökyselyssä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry teki tammi-helmikuussa 2021 kyselyn kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta ammattikorkeakoulujen henkilöstölle. Kyselyyn vastasi yhteensä 1791 ihmistä kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. (Arene 2021.) Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta vastauksia saatiin 89 henkilöltä. SeAMKin vastausprosentti oli 25 %.

SeAMKilaisten vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 31 % toimi TKI-toiminnassa, hallinto- ja tukipalveluissa 26 % ja 43 % opetuksessa. Tulosten jakautuminen on näkyvissä kuviossa 1. Kyselyyn vastanneiden jakauma vastaa hyvin SeAMKin henkilökuntajakaumaa eri toimintojen osalta.

 

SeAMK-vastaajien tausta

Kuvio 1. SeAMKin vastaajien tausta

 

Tärkeimmät opetuksessa ja TKI-toiminnassa huomioitavat YK:n Agenda 2030-tavoitteet sekä opetuksen toteuttaminen

SeAMKin henkilöstö arvioi tärkeimpiä YK:n Agenda 2030-tavoitteita opetuksen osalta. Kaikkien mainintojen osalta SeAMKin henkilöstö nosti esille seuraavat seuraavat: hyvä koulutus 16,6 %, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastuktuuria 12,6 %, terveyttä ja hyvinvointia 11,0 %. Vastaukset on eritelty kuvioon 2. Vastaajalla oli mahdollisuus valita mielestään neljä tärkeintä tavoitetta.

SeAMKilaisten arvioimat tärkeimmät opetuksessa huomioitavat YK:n Agenda 2030-tavoitteet.
Kuvio 2. SeAMKilaisten arvioimat tärkeimmät opetuksessa huomioitavat YK:n Agenda 2030-tavoitteet.

 

SeAMKin vastaajat arvioivat myös tärkeimpiä TKI-toiminnan YK:n Agenda 2030-tekijöitä. Vastauksissa nousivat esille kaikkien mainintojen osalta kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria 18,3 % kaikista maininnoista, yhteistyö ja kumppanuus 13,0 % sekä hyvä koulutus sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt, joilla molemmilla oli 9,9 %. Tarkemmin luvut näkyvät kuviosta 3. Vastaajalla oli mahdollisuus valita mielestään neljä tärkeintä tavoitetta.

SeAMKin tärkeimmiksi arvioidut TKI-toiminnan tekijät YK:n Agenda 2030 mukaisesti.
Kuvio 3. SeAMKin arvioimat tärkeimmät TKI-toiminnassa huomioitavat YK:n agenda 2030 -tekijät.

 

SeAMKin henkilökunta nosti selkeästi tärkeimpänä kestävän kehityksen opetuksen toteuttamistapana esille sen, että kestävän kehityksen tavoitteet tulisi integroida osaksi kaikkia koulutuksia. Kuviosta 4 nähdään, että integrointi osaksi kaikkia koulutuksia sai 43,5 % kaikista maininnoista. Vastaajalla oli mahdollisuus valita mielestään kolme tärkeintä keinoa.

 

Kuvio 4. SeAMKin tärkeimmiksi arvioidut kestävän kehityksen opetuksen toteuttamistavat.

Tärkeimmät kohteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

SeAMKin henkilökunta arvioi myös tärkeimpiä kohteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kolme tärkeintä oli kiinteistöt (mm. vesi, energiankulutus sisältäen sähkön ja lämmön) 27,3 % kaikista maininnoista, kierrätys 22,7 % sekä matkustaminen ja liikkuminen 20,7%. Kuviosta 5 nähdään arviot tärkeimmistä kohteista. Vastaajalla oli mahdollisuus valita mielestään kolme tärkeintä keinoa.

SeAMKilaisten arvioimat tärkeimmät kohteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Kuvio 5. Tärkeimmät kohteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan tärkeimpiä keinoja sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä. SeAMKilaisten arvioissa tärkeimmiksi nousivat kuvion 6 mukaisesti joustavat etätyö- ja opiskelujärjestelyt 22,1 %, läpinäkyvä toimintakulttuuri 19,1 % sekä vastuullinen, avoin ja kannustava johtaminen 19,1 %. Vastaajalla oli mahdollisuus valita mielestään kolme tärkeintä keinoa.

SeAMKilaisten tärkeimmiksi arvioimat keinot sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä.
Kuvio 6.SeAMKilaisten tärkeimmiksi arvioimat keinot sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä.

SeAMKin henkilökunnan näkemykset kestävän ja vastuullisen ammattikorkeakoulun toiminnasta ovat hyvin samankaltaisia kuin muissa Suomen ammattikorkeakouluissa (Arene Ry, 2021). Lisäksi SeAMKin kestävän kehityksen suunnitelmat ja jo tehdyt toimenpiteet vastaavat hyvin henkilökunnan toiveisiin, https://www.seamk.fi/seamk-info/kestava-kehitys/

Teksti:
Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, SeAMK
Vesa Vuolio, laatupäällikkö, SeAMK
Terhi Junkkari, yksikön johtaja, SeAMK Ruoka

Lähde: Arene Ry 2021. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä. Tuloksia ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen vastuullisuuden ohjelman henkilöstökyselystä. Saatavana: https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2021/Ammattikorkeakoulujen%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20kehityst%C3%A4%20ja%20vastuullisuutta%20edist%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4%20-raportti%202021.pdf?_t=1621518299