SeAMK mukana jälleen FINNIPS-verkoston kahdeksatta kertaa järjestämissä valintakokeissa ulkomailla

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä parempiin tuloksiin rekrytoitaessa ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin, lisäksi yhteistyöllä on saavutettu merkittäviä rahallisia säästöjä. FINNIPS-verkoston toiminnasta on laadittu verkoston ammattikorkeakoulujen rehtorien allekirjoittama yhteistyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Verkoston osallistumismaksu määräytyy mukana olevien ammattikorkeakoulujen ja tutkinto-ohjelmien määrän mukaan. Yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Verkostolla on ohjausryhmä. Verkosto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa, joita ovat mm. Rajavartiolaitos, Maahaanmuuttovirasto ja Suomen edustustot valintakoemaissa, Arene ja CIMO.

Lähes kaikki ammattikorkeakoulut mukana verkostossa

Ensimmäisenä toimintavuonna 2009–2010 mukana oli 14 ammattikorkeakoulua ja 43 koulutusohjelmaa. Kaudella 2015–2016 verkostoyhteistyössä on ollut mukana 20 ammattikorkeakoulua ja niiden 49 tutkinto-ohjelmaa ja nyt kevään 2017 valintakoeyhteistyössä on 17 korkeakoulua ja niiden 42 tutkinto-ohjelmaa.

Vuonna 2010 tehtyjen kokeiden määrä oli 1439, mutta jo vuotta myöhemmin 2658, jolla tasolla luvut ovat pysyneetkin vuosittain. Vuonna 2016, koulutuksen vielä ollessa ilmaista myös EU/ETA –alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, tehtyjen kokeiden määrä 2972 saavutti huippunsa. Eniten hakijoita oli Vietnamista, Nepalista ja Venäjältä. Keväällä 2017 hakijoiden määrä laski hieman johtuen lukuvuosimaksujen käyttöönotosta, tehtyjen kokeiden määrä selviää huhtikuussa. Valintakokeita on pidetty vuosittain keskimäärin 15 maassa ja parillakymmenellä paikkakunnalla. Valintakoemaista päätettäessä on arvioitu aiempien vuosien hakijatilastoja ja kuultu ammattikorkeakoulujen ja työelämän toiveita sekä huomioitu laajasti eri maissa koulutuksen ja koulutusviennin saralla tehtäviä toimenpiteitä ja yhteistyöhankkeita, joiden on todettu vahvistavan Suomen näkyvyyttä ja edesauttavan samalla FINNIPS-verkoston koulutustarjonnan esiintuontia ko. maissa.

Verkostoyhteistyö mahdollistaa laadukkaan opiskelijavalintaprosessin

Valintakokeiden järjestäminen ulkomailla vaatii erityisosaamista ja niihin osallistuvien korkeakoulujen välistä hakijatietojen tarkkaa koordinointia, mikä liittyy olennaisesti hakijan oikeusturvaan. Ulkomailla järjestettävien valinkokeiden sujuvuus ja luotettavuus ovat suomalaisten ammattikorkeakoulujen vieraskielisten tutkinto-ohjelmien kannalta merkittävä imago- ja laatukysymys. FINNIPS-verkoston toiminta perustuu näiden seikkojen huomioonottamiselle ja laadukkaan opiskelijavalintaprosessin toteuttamiselle. Yhteistyössä hyödynnetään verkoston puitteissa kehitettyjä toimintamalleja, joissa korostuu kaikkien mukana olevien ammattikorkeakoulujen osaamisen ja tietotaidon hyödyntäminen. Kokeiden laatimista varten määritetään koulutusalakohtaiset valintakoetyöryhmät, joiden puitteissa suunnitellaan ja laaditaan sen kaikille tutkinto-ohjelmille yhteinen valintakoe.

Yhteisillä markkinointi- ja kehittämistoimenpiteillä edistetään suomalaisen koulutuksen imagoa ja laatua

Vuonna 2017 voimaantulevat lukuvuosimaksut ja niihin liittyvät apurahakäytänteet ovat merkittäviä tutkinto-ohjelmien houkuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttavat markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteisiin. FINNIPS-verkoston toteuttamissa ammattikorkeakoulujen yhteisissä markkinointitoimenpiteissä tiedonvälityksen tavoitteena on tuottaa hakijoille kattavaa, selkeää ja hakukohteiden vertailun mahdollistavaa ajantasaista informaatiota paitsi opiskelijavalintaprossiin kuuluvista eri vaiheista, myös koulutuksen kustannuksista ja opiskelusta Suomessa. Markkinointitoimenpiteinä ovat olleet mm. messut Brasiliassa, Saksassa, Tsekissä, Baltian maissa ja Iso-Britanniassa sekä virtuaalimessut USA:ssa, Study Portals -näkyvyys, Fabulous Finland some -tapahtumat, muu verkkomainonta, kouluvierailut ja seminaarit. FINNIPS-verkoston välittämällä tiedolla pyritään vahvistamaan Suomessa tarjottavan englanninkielisen AMK-koulutuksen tunnettuutta, mikä edistää myös koulutusvientituotteiden kysyntää.

Ulkomailla pidettävien valintakokeiden ja yhteisten markkinointitoimenpiteiden lisäksi FINNIPS-verkosto edistää myös muuta vieraskieliseen koulutukseen liittyvää kehittämistoimintaa. Verkosto järjestää mm. ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät nyt viidennen kerran, 4.-5. lokakuuta 2017 TAMKissa. Verkosto on tuottanut myös kaksi vieraskielisen koulutuksen kehittämistä käsittelevää julkaisua ja kolmas julkaisu on tekeillä. Lisäksi verkosto osallistuu valtakunnallisen lukuvuosimaksutyöryhmän työskentelyyn sekä vieraskielisten tutkinto-ohjelmien valintakokeiden kehittämiseen ja uudistamiseen.

Teksti: Helli Kitinoja, koulutusviennin johtaja, SeAMK