SeAMK Innovaatioviikolla 700 opiskelijan ponnistus tuotti uusia näkökulmia toimeksiantajille | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK Innovaatioviikolla 700 opiskelijan ponnistus tuotti uusia näkökulmia toimeksiantajille

kategoria: 2021, Muut artikkelit

Nyt neljättä kertaa toteutettuun SeAMK Innovaatioviikkoon osallistui maaliskuussa (15. – 19.3.2021) kaikkiaan noin 700 SeAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Tällä kertaa koko viikko toteutettiin kokonaan verkossa Teamsin välityksellä. Toimeksiantoja oli kaikkiaan 13, joista 10 oli peräisin ulkopuolisilta yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Mukana oli niin valtakunnallisesti toimivia yrityksiä kuin lähialueen pienempiä yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä.

Hyppy oman kuplan ulkopuolelle

SeAMK Innovaatioviikolla ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat palvelumuotoiluun ja Design Thinking -menetelmään käytännössä. Menetelmän avulla ratkotaan haastavia ongelmia luovasti, visuaalisesti ja asiakaslähtöisesti. Design Thinking -mallissa otetaan asiakas mukaan ongelmanratkaisuun alusta asti.

Innovaatioviikolla työskennellään monialaisesti, mikä valmentaa opiskelijoita tulevaan työelämään.  Monialaisuudesta johtuen toimeksiannot eivät yleensä ole opiskelijan omaa alaa; opiskelijat katsovat toisen alan ongelmaa tuorein silmin ja voivat löytää myös tavanomaisista poikkeavia ratkaisuvaihtoehtoja. Jokaista työelämän toimeksiantoa työstää noin 60 – 80 eri alojen opiskelijaa, jotka ratkovat annettua kehittämishaastetta pienemmissä tiimeissä. Heidän työskentelyään ohjaavat SeAMKin henkilökunnasta valitut valmentajat.

Monen opiskelijan mielestä on hyvä kurkistaa myös oman koulutusalakuplan ulkopuolelle jo opiskeluaikana. Esimerkiksi sairaanhoitaja ja automaatioinsinööri katsovat samaa asiaa omista näkökulmistaan. Molempia kuitenkin tarvitaan konkreettisessa työssä; teknologiaa tarvitaan hoitotyössä siinä kuin hoitajaakin. SeAMK Innovaatioviikko tarjoaakin opiskelijoille hyvän mahdollisuuden harjoitella koulutusalojen ylittämistä ongelmanratkaisutilanteissa. Innovaatioita löydetään nykyään usein perinteisten ammattialojen rajapinnoilta ja yllättävistä kohtaamisista.

Viiden päivän puserrus

Koko työskentelyprosessi alkoi Innovaatioviikon maanantaina toimeksiannon esittelyllä ja siihen perehtymisellä. Sen jälkeen opiskelijat syvensivät omaa ymmärrystään siitä, millaista ongelmaa yritetään ratkaista, millaisia ihmisiä se koskee, mikä kohderyhmää yhdistää tai mahdollisesti erottaa. Työkaluina ovat konkreettiset kohderyhmän haastattelut, jotka tänä vuonna toteutettiin digitaalisin keinoin.

Seuraavassa vaiheessa tiimeissä tuotettiin mahdollisimman paljon ideoita, joilla pyrittiin ratkaisemaan annettu ongelma. Jokainen tiimi valitsi yhden ideoistaan tarkemmin konseptoitavaksi. Lopuksi kehitetty idea testattiin kohderyhmällä, mikä antoi näkökulmia idean jatkokehittämiseen. Innovaatioviikko huipentui perjantaihin, jolloin toimeksiantajalle esiteltiin opiskelijoiden ideoimat ratkaisut ja valittiin voittajatiimit.

Toimeksiantajat tyytyväisiä lopputuloksiin

Tämän vuoden toimeksiannoissa opiskelijat pääsivät pureutumaan muun muassa ravintolan oheispalveluihin, kaupunkien vetovoimaan, yhteiskuntavastuun näkymiseen pankin toiminnassa ja harrastajateatterin houkuttelevuuteen.

Toimeksiantajien antama palaute oli erittäin myönteistä; Innovaatioviikon tuloksena syntyneet ideat koettiin hyödyllisiksi ja moni toimeksiantaja koki saaneensa paljon uusia ajatuksia ja intoa omaan työhönsä. Myös opiskelijatiimien motivoituneisuus ja into löytää ratkaisuja koettiin positiivisina.

Jaana Liukkonen
Lehtori, SeAMK Innovaatioviikon pedagoginen koordinaattori
SeAMK

Sirkku Uusimäki
Palvelupäällikkö, SeAMK Innovaatioviikon koordinaattori
SeAMK