Opinnäytetöistä enemmän hyötyä opiskelijalle | @SeAMK-verkkolehti

Opinnäytetöistä enemmän hyötyä opiskelijalle

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu vuositasolla yhteensä noin 800 eri alan opinnäytetyötä. Usein opinnäytetöillä on ulkopuolinen toimeksiantaja jo alusta alkaen, mutta työn aiheidea voi lähteä jalostumaan myös opiskelijan omista mielenkiinnon kohteista. Tällöin opiskelijan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota työnsä tulosten hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen, sillä opinnäytetyö toimii merkittävänä väylänä opiskelijalle oman asiantuntijuutensa ja osaamisensa esittelyyn.

Silta kaupallistamiseen –hankkeessa (2016-2018) selvitettiin yritysten kiinnostusta opinnäytetöissä saatujen tulosten hyödyntämiseen. Yrityksiltä tiedusteltiin, olisivatko he kiinnostuneita hyödyntämään opinnäytetöiden tuloksia sekä missä muodossa ja minkä tiedonvälityskanavan kautta he haluaisivat saada tietoa uusimmista opiskelijoiden tuottamista tutkimustuloksista.

Haastattelun perusteella voidaan todeta, että yritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään opinnäytetöissä saatuja tuloksia. Yritykset toivoivat saavansa tietoa tuloksista tiiviisti, mutta selkeästi esitettynä, esimerkiksi taulukon muodossa. Selvästi suosituimmaksi tiedonvälityskanavaksi yritykset ilmoittivat sähköpostin, ja tiedotustiheydeksi useamman kerran vuodessa, jopa muutaman kuukauden välein. Lähinnä yritykset olivat kiinnostuneita oman alansa uusimmista opinnäytetöistä ja niiden tuloksista, mutta esimerkiksi digitalisaatio koettiin kiinnostavaksi teemaksi toimialarajat rikkoenkin.

Uusia tapoja löytää tietoa

Vastaajilta tuli myös varteenotettavia ehdotuksia tiedonjakamiseen liittyen: esimerkiksi yrittäjäjärjestöt mainittiin potentiaaliseksi tiedonvälitysketjun osaksi. Esiin nousi myös muun muassa ehdotus maksullisena palveluna tehtävästä tiedonhankinnasta. Asiakas voisi tehdä toimeksiannon tutkimustiedon hankkimisesta tietystä aihepiiristä, ja korkeakoulun edustaja etsisi tarvittavaa tietoa korkeakoulussa tehdyistä opinnäytetöistä tai hankkeiden tutkimusaineistosta ja -tuloksista. Hankittua tietoa asiakas voisi käyttää sopimusperusteisesti kaupallistamistarkoituksessa ja liiketoimintansa kehittämisessä.

Kyselyjen yhteydessä tuli selvästi esiin, että elinkeinoelämä on kiinnostunut hyödyntämään korkeakoulussa syntyneitä innovaatioita ja tutkimustietoa myös kaupallisessa mielessä, mutta menetelmät tällaisen informaation jakamiseen ovat osaltaan puutteelliset. Siksi tulevaisuudessa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten kaupallistamispotentiaalia omaavia opinnäytetöitä sekä tutkimustuloksia voisi entistä tehokkaammin kartoittaa ja saada edelleen maakunnan elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.

Terhi Ojaniemi, Pirjo-Leena Ketola ja Seliina Päällysaho