Kestävän kehityksen kurssi tarjolla syksystä 2020

kategoria: 2020, Muut artikkelit

Kestävyys ja vastuullisuus korostuvat yhä enemmän työelämässä. Opetussisällöissä on pakko huomioida kestävän kehityksen perusteet, jotta työelämän osaamistarpeisiin voidaan vastata. Esimerkiksi yritykset joutuvat toimimaan vastuullisesti ja kestävyydestä on tullut osa markkinointia. Kestävästä kehityksestä on tullutkin osa kannattavaa liiketoimintaa. Tämä pakottaa myös ammattikorkeakoulut huomioimaan kestävyyden ja vastuullisuuden omassa opetuksessaan.

Kestävä kehitys on huomioitu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) jo pitkään, mutta nyt kokeillaan jotain uutta. Syksystä 2020 lähtien SeAMK tarjoaa kestävästä kehityksestä kurssia, joka on osa vapaavalintaisia opintoja. Kurssin nimi on Kestävän kehityksen perusteet, ja sen laajuus on 3 op. Kurssi pidetään ensimmäisen kerran loka-marraskuussa ja se pitää sisällään 16 h luentoja. Opintojaksolla tehdään myös opiskelijoiden itsenäisiä tehtäviä.

Kurssi yksiköiden yhteistyöllä

Kurssi toteutetaan poikkeuksellisesti kaikkien SeAMKin yksiköiden yhteistyönä. Tarkoituksena on, että kestävästä kehityksestä saataisiin mahdollisimman monialainen kuva.  Kurssin opettajina toiminavat Jussi Kareinen (SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, vastuuopettaja), Heikki Heiskanen (SeAMK Tekniikka), Kari Jokiranta (SeAMK Sosiaali- ja terveysala) ja Kari Laasasenaho (SeAMK Ruoka).

Kurssi jakautuu kestävän kehityksen eri tasoihin, joita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kullakin opettajalla on oma vastuualueensa. Tarkoitus on, että opiskelijat pääsevät tutustumaan eri tasoihin monipuolisesti ja esimerkkien kautta.

Jussi Kareisen osuus käsittelee kestävää kehitystä kuluttamisen näkökulmasta. Vanhat negatiiviset stereotypiat vihreästä kuluttajasta ovat muuttumassa. Kuluttaja nähdään pikemminkin merkittävänä markkinavoimana, joka pakottaa markkinat ja yritykset vihertymään. ”Kuluttajakansalainen” on nautinnollisten ja taloudellisten ulottuvuuksien lisäksi kiinnostunut myös kulutuksen eettisistä ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä.

Heikki Heiskanen käsittelee kestävää kehitystä tekniikan näkökulmasta. Heiskanen keskittyy erityisesti siihen, miten tekniikalla voidaan ratkaista kestävyyteen liittyviä ongelmia ja haasteita. Tarkastelussa ovat mm. tekniset innovaatiot ja mitattavuus.

Kari Jokirannan osuudessa kestävää kehitystä tarkastellaan kansainvälisen politiikan ja poliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Osuudessa perehdytään kestävään kehityksen tavoitteisiin ja niihin liittyviin haasteisiin ja eri näkökulmien väliseen hegemoniseen kamppailuun

Kari Laasasenahon osiossa tutustutaan ekologiseen kestävyyteen luonnontieteellisten perusteiden ja ympäristöongelmien näkökulmasta. Aiheina ovat mm. väestönkasvu, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Kurssilla tutustutaan näihin teemoihin ajankohtaisten ilmiöiden avulla.

Kari Laasasenaho, SeAMK Ruoka
Jussi Kareinen, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Kari Jokiranta, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Heikki Heiskanen, SeAMK Tekniikka