Kaupallistaminen lähtee kulttuurinluonnista | Julkaisut @SeAMK

Kaupallistaminen lähtee kulttuurinluonnista

Korkeakouluissa tehtävän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurauksena syntyy erilaisissa hankkeissa paljon uusia tuloksia sekä ideoita. Vaikka monilla ideoilla olisi myös kaupallista potentiaalia, jää suurin osa niistä hyödyntämättä, sillä useinkaan tutkijoilla ei ole kiinnostusta tai tarpeeksi tietoa kaupallistamismahdollisuuksista. Usein myös tutkimustuloksia on hankala viedä käytäntöön hankkeen päättymisen jälkeen, sillä kiinnostuneita vetureita ei löydy. Silta kaupallistamiseen -hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää myönteistä kaupallistamisen kulttuuria sekä auttaa projektipäälliköitä ja tutkijoita konkreettisesti viemään hankkeissa kehitettyjä tuloksia eteenpäin. Siksi hankkeella on tärkeä merkitys myös yhteiskunnallisessa mielessä.

TUTL-rahoitus yhtenä vaihtoehtona

Hankkeessa kokeillaan erilaisia väyliä, joiden avulla tulosten ja ideoiden jatkokehittäminen on mahdollista. Eräs tapa edistää tutkimustulosten kaupallistumista on Tekes-rahoitteisen TUTL (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) –hankkeen käynnistäminen tutkimushankkeen päätyttyä. Kyseinen rahoitusmuoto on tarkoitettu korkeakoulujen tutkijoille ja tutkimusryhmille, joiden tarkoituksena on rakentaa tutkimukseensa perustuvaa uutta liiketoimintaa ja siirtää ideat käytäntöön kaupallistamisen kautta. Vähintään 40 % rahoituksesta tulee kohdentaa kaupallistamisen valmisteluun. Mahdollista on esimerkiksi tehdä erilaisia kartoituksia (esim. kilpailijakartoitukset, rahoitusmallien kartoitukset ja liiketoimintamallien kartoitukset) sekä selvittää aineettomiin oikeuksiin liittyviä asioita (esim. uutuustutkimukset ja toiminnanvapausselvitykset). Lisäksi TUTL-hankkeen aikana on tilaisuus kehittää omaa osaamistaan yrittäjyyteen liittyvissä teemoissa.

TUTL-rahoituksen saannin kannalta on tärkeää, että projektissa on oltava useita mahdollisia ja vaihtoehtoisia kaupallistamispolkuja, joita seurata. Idean saattaminen kaupalliseksi liiketoiminnaksi voi tapahtua esimerkiksi kokonaan uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa yrityksessä. Tärkeää kuitenkin on, että uuden liiketoiminnan tulisi olla laajuudeltaan merkittävää ja mahdollisesti myös kansainvälisille markkinoille suuntautuvaa.

Osaamista ja uskallusta

Silta kaupallistamiseen –hanke pyrkii luomaan korkeakoulujen käyttöön uusia innovaatiokäytäntöjä sekä kehittämään tavoitteellista innovaatioajattelua. Tärkeää on etenkin edistää ja konkretisoida innovaatioketjun katkeamatonta toimintaa tutkimuksesta käytännön sovellutuksiin. Sopivien väylien avulla on mahdollista helpottaa tehokasta tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumista menestyväksi liiketoiminnaksi. Lisäksi tarvitaan myös uskallusta ja rohkeutta lähteä tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Silta kaupallistamiseen –hanke tukee projektipäälliköitä ja tutkijoita myös tässä.

Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016 – 30.6.2018.

Teksti:

Seliina Päällysaho, SeAMK
Pirjo-Leena Ketola, SeAMK
Taru Mäki, SeAMK
Pertti Wathen, Tay/JKK

Eulippu_vipu_E-P.jpg