Uusia hankkeita Hiilestä kiinni-rahoitusohjelmasta ja AKKE:sta | @SeAMK-verkkolehti

Uusia hankkeita Hiilestä kiinni-rahoitusohjelmasta ja AKKE:sta

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -rahoitusohjelmasta on myönnetty uusia rahoituksia maankäytön ilmastohankkeisiin. Tällä kertaa rahoitusta jaettiin kehittämishankkeisiin. Rahoituskierros päättyi eteläpohjalaisittain positiivisella tavalla, sillä SeAMK on mukana kahdessa uudessa hankkeessa, joiden yhteisbudjetti on yli 700 000 €. Rahoitetut hankkeet ovat TIME: Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla, ja Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto myönsi rahoitusta Ruokasektorin alueellisen ilmastotiekartan laatimiselle Etelä-Pohjanmaalle 50 000 € AKKE-rahoituksen kautta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

TIME-hankkeella pyritään tekemään eteläpohjalaisille tiloille tilakohtaista maankäytönsuunnittelua, jotta maatalouden kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Hankkeessa pyritään tekemään hiiliviljelysuunnitelmat 30 maatilalle. SeAMK hallinnoi TIME-hanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Kurikan kaupungin maataloustoimen kanssa. Ilmastoviisaita ratkaisuja etsitään erityisesti maatalouskäytössä oleville turvemaille ja hankkeessa muodostetaan alueellinen hiiliviljelijäverkosto.

Suopohjien hiilineutraali uusiokäyttö -hankkeessa päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden laitos ja mukana on SeAMKin ohella merkittäviä turvetuotannossa toimivia yrityksiä Suupohjan alueelta. Yritykset ovat Kauhanummi Oy, Suupohjan kuljetus Oy ja Harjun turve Oy. Hankkeen tarkoitus on tutkia lyhytkiertoviljelykasvien, kuten pajun, kasvatusta ja biomassan jalostusta turvetuotannosta poistuneilla alueilla. Professori Ari Pappisen koordinoimassa hankkeessa selvitetään pajun kasvatuksen taloudellisia mahdollisuuksia.

AKKElla rahoitetettavan ruokasektorin alueellisen ilmastotiekartan tarkoituksena hakea suuntaviivoja lähitulevaisuuden ruokaketjulle. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa ruoka-alan ilmasto-osaamista erityisesti yrityssektorilla. Ilmastotiekartan laatimiseksi kootaan yhteen eteläpohjalaiset ruoka-alan toimijat, määritellään sektorin ilmasto-osaamisen tämänhetkinen tila sekä tavoitetila ja etsitään keinoja sen saavuttamiseksi. Tiekartan avulla luodaan yhteiset suuntaviivat kestävälle kasvulle ja tulevaisuuden hiilineutraaliustavoitteille sekä vahvistetaan alueen kilpailukykyä.

SeAMK panostaa ilmastokestävään ruokaketjuun

Rahoituksen saaneiden hankkeiden työntekijöiden rekrytointi alkaa lähiaikoina. Hankkeet tukevat hyvin SeAMKin aiempaa linjausta panostaa ilmastokestävän ruokaketjun kehittämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Maankäytön rooli osana hiilineutraalia Suomea vuonna 2035 on korostunut merkittävästi viime vuosina ja tämän seurauksena rahoitusta on suunnattu hankkeisiin, joilla on potentiaalia lisätä maa- ja metsätalouden hiilensidontaa. Esimerkiksi turvepeltojen päästöjä vähentävissä viljelytekniikoissa on merkittävä mahdollisuus.

”Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on tiedon ja parhaiden käytäntöjen jalkautus käytännön työhön. Kokonaisuuteen kuuluu laaja, tieteidenvälinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, erillinen tieto-ohjelma sekä kehittämishankekokonaisuus, jossa uutta tietoa tuotetaan muun muassa erilaisten kokeilujen avulla. Toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035 (Maa- ja metsätalousministeriö nettisivut)”.

Kari Laasasenaho
SeAMK Ruoka

Risto Lauhanen
SeAMK Ruoka

Iida Viholainen
SeAMK Ruoka

Arja Nykänen
SeAMK Ruoka

Taru Mäki
SeAMK Ruoka