Opiskelijayhteistyöllä tuloksia ruokasektorin kehittämiseen

Ruoka-alan toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Yritysten ympärillä on kuitenkin laaja verkosto sidosryhmiä ja organisaatioita, jotka pyrkivät edistämään yritysten toimintamahdollisuuksia ja kehittämään alaa omalta osaltaan. Näitä ovat muun muassa koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kuten SeAMK.

Ruokasektorin digitalisaatioon liittyviä tarpeita ja esteitä on kartoitettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisessä Regions4Food -hankkeessa. Ajankohtaisessa aiheessa päästiin pureutumaan syvemmälle teemoihin opiskelijayhteistyön avulla.

Kartoituksessa esiin nousseista teemoista opinnäytetöiksi valikoituivat koulutus ja yhteistyö, jotka olivatkin hyvin merkittävässä osassa kartoituksen tuloksia. Satu Alahallila selvitti agrologi (AMK) -opinnäytetyössään maatalousyrittäjien suhtautumista koulutukseen ja digitalisaatioon. Ylemmän AMK:n agrologitutkinnon opinnäytetyössä ”Ruokasektorin innovaatiokeskittymän kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla” Soila Huhtaluhta tarkasteli yhteistyön tiivistämisen erilaisia mahdollisuuksia Regions4Food -hankkeen kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen.

Koulutuksen osalta tärkeään rooliin nousi informaalinen kouluttautuminen ja vertaisryhmien kautta saatava tuki ja palaute. Digitalisaation rooli nähdään erityisesti hyvänä apuvälineenä, muttei päätarkoituksena. Ajan puute nousi keskeiseksi syyksi siihen, ettei koulutuksiin välttämättä hakeuduta.

Innovaatiokeskittymän kehittämisen osalta korostui globalisaation tuoma tarve kansainvälisen tason toiminnalle, jotta pystytään vastaamaan yrityssektorin tarpeisiin. Innovaatiokeskittymällä pyritään muun muassa vahvistamaan alan kilpailukykyä ja erikoistumista sekä parantamaan alueen omia vahvuuksia. Monialaisen yhteistyön ja verkostojen merkitys tässä on huomattava.

Opinnäytetöiden lisäksi hankkeessa annettiin toimeksianto monialaiseen SeAMKPro-projektiin, jossa kartoitettiin digitaalisia ratkaisuja lähiruoan suoramyynnissä. Opinnäytetöiden ja projektin tulokset huomioidaan suunniteltaessa Interreg Europe-rahoitteisen Regions4Food -hankkeen alueellista toimintasuunnitelmaa, joka koostuu konkreettisista toimenpiteistä ruokaketjun digitalisaation edistämiseksi.

Opinnäytetyöt ja projektit tarjoavat paitsi tärkeää oppia, mielenkiintoisia aiheita sekä työelämän kontakteja opiskelijoille, myös lisäresurssia niin yrityksille kuin hankkeillekin.

Soila Huhtaluhta
projektipäällikkö
SeAMK Ruoka

Työelämäyhteistyö ja projektit luovat parhaimmillaan win-win -tilanteen.