Ohjaus opiskelijan tukena ammatillisen identiteetin kehittymisessä | @SeAMK-verkkolehti

Ohjaus opiskelijan tukena ammatillisen identiteetin kehittymisessä

SeAMK noudattaa opintojen ohjauksessa neljää erityistä arvoa: yksilöllisyyttä, luottamuksellisuutta, ammatillisuutta ja tuloksellisuutta.

Kuluneen vuoden etä- ja hybridiopiskelun aikana opiskelijoiden ohjaus on osoittautunut tärkeäksi tukitoimeksi monelle. SeAMKissa ohjausta toteutetaan moniammatillisesti, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijoita tasapuolisesti kaikessa opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa sekä koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tavoitteiden saavuttamisen perusedellytyksenä on opiskelijan sitoutuminen koulutukseen ja toimiminen itse oman ohjauksensa aktiivisena osapuolena. Ohjauksen vaikuttavuuden määritteleekin opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Opiskelijoita tuntuu usein huolestuttavan, että työmarkkinoilla edellytetään ammatillisen erityisosaamisen lisäksi kokonaisvaltaista osaamista ja soveltamistaitoa. Pelkkä oman alan tietotaidon hallinta ei enää riitä, vaan työelämän ja yhteiskunnan jatkuvaan muutokseen on kyettävä sopeutumaan. Tämä vaatii paitsi joustavuutta ja ennakoivaa oppimiskykyä myös kriittisen ja tieteellisen ajattelun taitoja. Lista erilaisista taidoista on koomisen pitkä, sillä emme myöskään voi unohtaa kelle tahansa nykyihmiselle tärkeitä osaamisen alueita; ongelmanratkaisutaitoja, sosiaalisia taitoja, tiimityöskentely- ja työyhteisötaitoja, kommunikaatiotaitoja, verkosto-osaamista sekä erityisesti elämänhallintataitoja.

Ohjauskeskustelut itsereflektoinnin tukena

Jokaisen opiskelijan kohdalla ammattilaisuus kuitenkin muovautuu yksilöllisesti omien vahvuuksien, valmiuksien ja kiinnostuksen ympärille. Omien vahvuuksiensa ja kehittämiskohteidensa tunnistamiseen, ns. itsereflektointiin on koettu olevan apua ohjauskeskusteluista, joihin opiskelijat ovat myös melko aktiivisesti hakeutuneet kuluneen vuoden aikana. Oman työn reflektointi on iso osa ammatillista kasvua. Ohjaustilanteissa on tarjolla erilaisia työkaluja itsensä haastamiseen ja omalta mukavuusalueelta poistumiseen omaa ammatti-identiteettiä kehitettäessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että opinto-ohjauksessa halutaan panostaa vahvasti opiskelijoiden yleisten työelämätaitojen kehittämiseen. Haluamme lähettää SeAMKista työmarkkinoille ammattilaisia, joilla on kykyä ja uskallusta tarttua yhä haasteellisempiin tehtäviin sekä kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Tämä vaatii opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen tukemista ura- ja elämänsuunnittelutaitoja unohtamatta.

Sarita Ventelä
FM, Bio- ja elintarviketekniikan opinto-ohjaaja, kemian tuntiopettaja
SeAMK Ruoka