Jatkuvan oppimisen malli maatalousyrittäjille | @SeAMK-verkkolehti

Jatkuvan oppimisen malli maatalousyrittäjille

Taustaa

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, markkinaohjautuvuuden kasvu ja politiikkamuutokset koskevat kaikkia maatalousyrittäjiä. Pelkkä tuotanto-osaaminen ei enää riitä. Maatalousyritysten talous- ja johtamisosaamisen päivittämisessä haasteena on se, että sekä tutkintokoulutukseen että hankkeiden koulutustilaisuuksiin hakeutuvat yleensä samat aktiivit. Tässä tilanteessa usein ne maatalousyrittäjät, jotka tarvitsisivat kipeimmin osaamisen päivittämistä, eivät hyödy nykyisestä  koulutustarjonnasta. Ammattikorkeakoulujen tulee räätälöidä uusia toimintamalleja, jonka avulla pystytään jatkuvasti huolehtimaan maatalousyrittäjien osaamisen päivittämisestä ilman, että koulutukseen liittyy velvollisuus suorittaa kokonainen tutkinto.

Osaava Farmari -hanke

OKM:n rahoittamassa Osaava Farmari -hankkeessa pyritään luomaan uusi verkostomainen toimintamalli, jonka avulla pystytään huolehtimaan maatalousyrittäjien jatkuvasta osaamisen päivittämisestä ajankohtaisilla lyhyt- ja täsmäkoulutuksilla.

Hankkeen tavoitteet:

1) Auttaa maatalousyrittäjiä tunnistamaan omaa osaamista ja maatalousyrityksensä kehittämistarpeita.

2) Luoda maatalousyrittäjille portaittaisen jatkuvan oppimisen malli, jossa hyödynnetään vertaisoppimista, mentorointia, itsearviointia sekä digitaalisia oppimisympäristöjä.

3) Suunnitella ja testata maatalousyrittäjille suunnattuja erilaisia koulutuspaketteja, joiden avulla osallistujat voivat parantaa talous- ja johtamisosaamistaan, mikä luo edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle.

4) Luoda pysyvä verkostomainen toimintamalli eri ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien kesken, jolloin pystytään tarjoamaan ajantasainen, maatalousyrittäjille räätälöity palvelu jatkuvaan oppimiseen.

Hankkeen kohderyhmä ja odotetut tulokset

Toimenpiteet kohdistetaan niille maatalousyrittäjille, joiden talous- ja johtamisosaaminen vaatii päivittämistä ja jotka eivät tavallisesti osallistu ammattikorkeakoulujen järjestämiin koulutuksiin.  Mallin toteutus edellyttää ammattikorkeakoulujen välistä osaamisen vaihtoa ja oman osaamisen kehittämistä sekä tiivistä yhteyttä maatalousyrittäjiin ja heitä palvelevin sidosryhmiin. Hankkeen odotetaan lisäävän koulutuksiin osallistuvien maatalousyrittäjien motivaatiota esimerkiksi itsensä ja maatalousyrityksensä kehittämiseen, talous- ja johtamisosaamisen lisäämiseen, yhteistyöverkostojen luomiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.3.2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Savonia AMK ja toteutuksessa ovat mukana SeAMK, OAMK, JAMK, HAMK ja Lapin AMK.

Jyrki Rajakorpi
MMM, projektipäällikkö
SeAMK Ruoka