Hyvistä esimerkeistä syntyy alueellinen toimintasuunnitelma | @SeAMK-verkkolehti

Hyvistä esimerkeistä syntyy alueellinen toimintasuunnitelma

Interreg Europe-rahoitteisten hankkeiden tarkoituksena on siirtää hyviä käytänteitä ja malleja hankkeeseen osallistuvien partnerimaakuntien välillä jossain tietyssä teemassa. Hankekielellä puhutaan inspiroitumisesta. Käytännössä kyse on siitä, että ymmärretään jonkin tietyn kehittämisteeman yksilölliset alueelliset tarpeet ja haasteet, valitaan omalle alueelle hyödyllisimmät esitellyt hyvät mallit ja toteutetaan ne omassa maakunnassa parhaiten sopivimmassa muodossa.

Etelä-Pohjanmaan liitto edustaa Interreg Europe-rahoitteisessa FRIDGE-hankkeessa Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. FRIDGEssä teemana on pk-elintarvikeyritysten kilpailukykyä parantavien hyvien eurooppalaisten käytänteiden siirtäminen Etelä-Pohjanmaan elintarvikealan hyväksi. Mallia otetaan viideltä muulta eurooppalaiselta maakunnalta. Valituista hyvistä käytänteistä kukin alue koostaa oman maakunnallisen elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä parantavan toimintasuunnitelmansa. Etelä-Pohjanmaalle toimintasuunnitelman koostaa SeAMK Ruoka ulkopuolisen asiantuntijan roolissa.

Hyvät esimerkit inspiraationa

Tiedon ja kokemusten vaihto on Interreg-hankkeissa merkittävässä roolissa. Yleensä se tapahtuu alueellisten partnerivierailujen eli study visitien avulla. Näinä aikoina koronan vuoksi, hyviin malleihin on tutustuttu pääasiassa Teams-kokouksin joko koko projektitiimin kesken tai kahden partnerin välisissä etätapaamisissa.

Viisi muuta partnerimaakuntaa ovat tähän mennessä esitelleet useita omia hyviä esimerkkitoimenpiteitään, joilla heidän alueensa pk-yritysten markkinoille pääsyä, tuottavuutta tai kilpailukykyä on saatu parannettua. Onnistuneita esimerkkejä on annettu esimerkiksi alueellisen ruokabrändin rakentamisesta ja lähiruoan jakelusta, tuotantosuuntaisesta yhteistyöstä ja vientiponnisteluista, ruoka-alan opiskelijoiden startup-hautomosta, ruokalaboratoriokonseptin kehittämisestä sekä maakunnallisen ruokaklusterin kehittämisestä. Alueellista toimintasuunnitelmaa varten näistä esitellyistä malleista valitaan Etelä-Pohjanmaalle eniten inspiroivimmat ja parhaiten soveltuvimmat.

Esimerkit toimenpidesuunnitelmaksi

Toimintasuunnitelman taustalle on analysoitu mm. maakunnan elintarvikealan nykytilaa ja kehitysnäkymiä hyödyntämällä ruoka-alan hankkeissa aiemmin tehtyjä kartoituksia. Lisäksi alan pk-yrityksiä on haastateltu tärkeimpien kehityskohteiden löytämiseksi. Eteläpohjalaiset toimijat ovat myös päässeet vaikuttamaan toimintasuunnitelman sisältöihin alueellisissa työpajoissa. Kevään työpajassa heille esiteltiin muiden alueiden esiin nostamia hyviä toimenpidemalleja. Niistä äänestettiin Etelä-Pohjanmaalle merkittävimmät kehittämisteemat, joista saatiin pohjaa ja suuntaa toimintasuunnitelmalle. Vastaavasti syksyn työpajassa ideoitiin näiden kehittämisteemojen käytännön toimenpiteiden sisältöjä.

Kulho, lusikka ja jälkiruokaa.
Kuva 1. Toimintasuunnitelmalla parannetaan esimerkiksi maakunnan pk-elintarvikeyritysten markkinoille pääsyä (Kuva: Elina Huhta SeAMK).

Näiden eväiden avulla on hahmotettu Etelä-Pohjanmaan alueen pk-elintarvikeyritysten kilpailukyvyn nostamiseksi kolme kärkiteemaa: Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan osaamiskeskittymän kehittäminen, Ruokaprovinssi – lähiruokabrändin kehittäminen sekä ruokateknologian kehittäminen. Näihin teemoihin pyritään löytämään yhteensä vähintään neljä uutta toimenpidettä eli uutta alueellista kehittämishanketta. Niiden tehtävänä on konkreettisesti parantaa maakunnan elintarvikeyritysten kilpailukykyä, markkinoille pääsyä ja tuottavuutta. Toimintasuunnitelmaan kirjattavien toimenpiteiden toteuttajia ovat maakunnalliset ruoka-alan kehittämisorganisaatiot. Toimintasuunnitelma valmistuu keväällä 2022 ja sen etenemistä seurataan vuoteen 2023.

Lisätietoja FRIDGE-hankkeesta https://www.interregeurope.eu/fridge/

Elina Huhta
projektipäällikkö
SeAMK Ruoka

Rahoittajien logot.