Vastuulliset ja vähähiiliset elintarvikkeet | Julkaisut @SeAMK

Eteläpohjalaiset yritykset kehittävät elintarvikkeidensa vastuullisuutta ja vähähiilisyyttä 

#

Etelä-Pohjanmaalla eli Ruokaprovinssissa ruoantuotanto ja ruoka-ala on yksi vahvimmista aloista. Maakunnalle asetetut tavoitteet turvetuotannosta luopumiseen ja erityisesti ilmastoneutraaliuteen aiheuttavat muutospainetta turvealan lisäksi myös Ruokaprovinssille.

Ruokaketjussa erityisesti elintarvikkeiden tuotanto aiheuttaa erilaisia ympäristövaikutuksia. Syntyviä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja vihreä siirtymää vauhdittaa mm. vastuullisten ja vähähiilisten elintarvikkeiden kehittämisen kautta. Vastuullisesti ja vähähiilisesti toimiva yritys voi saada markkinoilla merkittäviä kustannussäästöjä, maine-etua tai kilpailuetua. Vastuullisuudesta ja vähähiilisyydestä syntyvien etujen hyödyntäminen vaatii kuitenkin yrityksiltä osaamista.  

Etenkin elintarvikeyrityksillä on monta vastuullisuusnäkökulmaa, joihin tulisi tarttua. Kuluttajat ympäri maailmaa ovat entistä tietoisempia erityisesti elintarvikkeiden ja niiden pakkausten ympäristövaikutuksista ja suosivat vastuullisia vaihtoehtoja. Kuitenkin useimmilta alan mikro- ja PK-kokoisista yrityksistä sekä jalostavilta maatiloilta puuttuu tietotaitoa ja osaamista mm. siitä; mitä vastuullisuustekoja elintarvikkeiden tuotantoon liittyen jo tehdään ja mitä voitaisiin tehdä enemmän tai paremmin, miten omia tuotteita tai niiden pakkauksia voisi kehittää vastuullisemmiksi sekä miten yrityksen tuotteiden vastuullisuudesta viestitään kuluttajaa puhuttelevin keinoin.  

Käytännön toimenpiteitä elintarvikkeiden vastuullisuuden ja vähähiilisyyden parantamiseksi

Ruokaprovinssin mikro- ja PK-kokoisten elintarvikeyritysten on kehitettävä tuotteidensa ja yritystoimintansa vastuullisuutta ja vähähiilisyyttä sekä onnistuttava löytämään toimenpiteitä, joiden avulla sekä yritykset itse että kuluttajat voivat vähentää hiilijalanjälkeään. VHH – vastuulliset ja vähähiiliset elintarvikkeet-hankkeen tavoitteena on auttaa Etelä-Pohjanmaalla toimivia mikro- ja PK-kokoisia elintarvikeyrityksiä sekä elintarvikkeita jalostavia maatiloja kehittämään entistä vastuullisempia ja vähähiilisempiä ruoka- ja juomatuotteita kuluttajien tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on myös edistää kasvua maakunnan ruoka-alalla ja tukea yritysten liiketoiminnan uudistumista.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kahdeksan elintarvikkeen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen tuotteiden vastuullisuuden ja vähähiilisyyden parantamiseksi de minimis-rahoituksen avulla, yritysten osaamisen tason nostaminen vastuulliseen ja vähähiiliseen elintarviketuotantoon ja pakkaamiseen liittyen sekä kuluttajanäkökulmien huomioiminen vastuullisten ja vähähiilisten elintarvikkeiden tuotekehitystyössä.  

Erityisesti SeAMKissa hanke tulee näkymään opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestettävissä kuluttajapaneelitapahtumissa, joissa kerätään kuluttajien näkemyksiä arvioitavien tuotteiden ja yritysten vastuullisuudesta. Näin saadaan yrityksille kuluttajien antamia vinkkejä ja keinoja parantaa tuotteitaan yleisesti sekä kuluttajien näkemyksiä kuluttajan kokemasta tuotteiden vastuullisuudesta ja vähähiilisyydestä. Näitä yritys voi sitten lähteä parantamaan esimerkiksi viestinnän tai tuotekehityksen keinon.  

VHH-hanke (J10202) on Euroopan Unionin osarahoittama ja sitä koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakunnassa 1.9.2023-31.8.2025 välisenä aikana. Lisätiedot hankkeen projektisivuilta osoitteesta projektit.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/vhh-vastuulliset-ja-vahahiiliset-elintarvikkeet/

Asiasanat: kestävät ruokaratkaisut, 2023, TKI, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, elintarvike, ruoka, ruoka-ala, vähähiilisyys, vastuullisuus 

Elina Huhta 

Kirjoittaja toimii eteläpohjalaisen ruokayrittäjyyden kehittäjänä ja VHH-hankkeen projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Kestävät ruokaratkaisut-painoalalla.