Monialainen simulaatio-opetus hanketyötaitoihin | @SeAMK-verkkolehti

Monialainen simulaatio-opetus hanketyötaitoihin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat ovat toteuttaneet simulaatio-opetusta erilaisissa opetuskokonaisuuksissa jo pitkään. Akuuttihoitotyön opetuksessa simulaatio-opetusta on toteutettu yli kymmenen vuotta. Myös englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa simulaatio-opetusta on toteutettu alusta lähtien (KGN1-KGN5).

Simulaatio-opetus on optimaalinen menetelmä kehittää erilaisia asiakaspalvelu-, ohjaus-, tiimityöskentely-, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Simulaatio-opetusmenetelmää voidaan soveltaa myös monialaisen opiskelijaryhmän opetuksessa.

Kansallinen TKI-osaaja -valmennus

Ammattikorkeakoulujen korkeaan osaamiseen ja vuorovaikutukseen perustuva, ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen TKI-toiminta vastaa moniin Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän haasteisiin (Arene 2017). TKI-toiminnalle ominaista on monitieteinen yhteistyö ja osaaminen, käytäntö- ja käyttäjälähtöisyys, ratkaisukeskeisyys sekä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut toimintatapa.

Kansallisen TKI-osaaja -valmennuksen tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen eri aloja edustavien asiantuntijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä hanketyövalmiuksia. TKI-osaaja -valmennusta toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Lapin, Jyväskylän, Kaakkois-Suomen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuulla ovat tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä erilaiset innovatiiviset oppimisympäristöt. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa innovaatio- ja kaupallistamisosaamisen opetuksesta.

Monialaisen TKI OSAAJA -valmennuksen tavoitteena on tuottaa valmiuksia erilaisten kansallisten ja kansainvälisten projektien toteuttamiseen, TKI-menetelmiin, johtamiseen, tulosten kaupallistamiseen sekä TKI-toiminnan ja opetuksen integraatioon. TKI-osaaja -valmennuksessa sovelletaan innovatiivisia pedagogisia menetelmiä.

Monialainen simulaatio-opetus TKI-osaaja-valmennuksen osallistujille Seinäjoen lähipäivillä lokakuussa 2018

TKI-osaaja-valmennuksen lähipäivät toteutettiin Seinäjoella lokakuussa 2018. Ohjelma sisälsi sekä luentoesityksiä että osallistavaa toimintaa. TK-polun ohjelmassa oli muun muassa Seliina Päällysahon esitys aineiston- ja datanhallintasuunnitelmien laatimisesta, Tuija Vasikkaniemen esitys SeAMKProsta monialaisena TKI- ja oppimisympäristönä sekä Jarkko Pakkasen esitys digital factorystä ja teollisesta internetistä.

Koska yhtenä lähipäivien aiheena oli TKI-toiminta erilaisissa innovatiivisissa ja osallistavissa oppimisympäristöissä, TKI-osaaja-valmennettaville järjestettiin toiminnallinen simulaatio-opetuskokonaisuus, jonka aiheena oli “Hanketyön haasteet simuloiden.” Monialaiseen simulaatio-opetukseen osallistui 12 TKI OSAAJA-valmennuksen TK-polulla opiskelevaa hanketyöntekijää Suomen eri ammattikorkeakouluista. He osallistuivat kahteen simulaatio-opetuskokonaisuuteen. Simulaatiokokonaisuuksien oppimistavoitteena oli hanketyöskentelyn haasteellisten tilanteiden hallinnan edistäminen.

Ensimmäisessä skenaariossa teemana oli uuden hankkeen aloittamiseen liittyvät haasteet ja oppimistavoitteina tunnistaa hankesuunnittelun käynnistämiseen liittyviä haasteita, löytää avoimen dialogin kautta yhteinen tahtotila ja oppia keinoja kumppaneiden innostamiseen, motivoimiseen sekä sitoutumisen edistämiseen. Toisen skenaarion teemana oli hankkeen loppuunsaattamisen haasteiden tunnistaminen ja hallinta hankkeesta vastaavan projektipäällikön sairastuessa hankkeen loppumetreillä.

Jokainen TKI-osaaja -valmennettava pääsi osallistumaan yhteen skenaarioon toimijana ja toiseen tarkkailijana. Kumpaankin skenaarioon arvottiin viisi osallistujaa. TKI-osaaja-valmennettavat osallistuivat simulaatioskenaarioihin rohkeasti, aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti.

TKI-osaaja-valmennettaville toteutettiin simulaatiokokonaisuuden jälkeen kyselytutkimus, jolla kartoitettiin heidän kokemuksiaan simulaatio-opetuksen hyödyllisyydestä hanketyötaitojen oppimisessa. Tutkimustulokset on analysoitu ja ne raportoidaan artikkelissa keväällä 2019. Meille simulaatio-ohjaajille hanketyötaitojen opettaminen simulaatio-opetuksen keinoin oli hyvä kokemus, sillä TKI-osaaja-valmennettavat kokivat menetelmän hyvänä ja havainnollisena. He toivoivat enemmän simulaatio-opetusta tuleviin TKI-osaaja-valmennus -koulutuksiin. Heidän mukaansa simulaatio-opetus sopii hanketyöskentelytaitojen opettamiseen sekä hanketyön aloittelijoille että hanketyön konkareille.

TKI OSAAJA-valmennukseen osallistuneet hanketyöntekijät kokivat simulaatio-opetuksen edistävän sekä yksilöllisiä hanketyötaitoja että kollegiaalisessa hanketoiminnassa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Simulaatio-opetus havainnollisti heidän mukaansa hanketyön eri vaiheiden tärkeitä tehtäviä ja hankeprosessia sekä antoi valmiuksia ennakoida hanketyön haasteellisia tilanteita.

Teksti:
Mari Salminen-Tuomaala
TtT, lehtori, projektipäällikkö
Kansallisen TKI OSAAJA –valmennuksen vastuuopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö