Digitaalinen muutos Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuudessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjesti DEVISE-hankkeen puitteissa Framilla työpajan ”Digitaalinen muutos pk-teollisuudessa” 3.4. 2019. Osana hanketta yrityksille lähetettiin maaliskuussa web-kysely, josta saadut tulokset toimivat työpajan suunnittelun pohjana. Web-kyselyllä kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden mahdollisuuksia ja haasteita digitaalisessa muutoksessa.

Yrityksille lähetettiin kaksi erilaista kyselyä, joista toinen kohdennettiin automaatio- ja IT-yrityksille (tarjonta) ja toinen valmistavalle teollisuudelle (kysyntä). Työpaja järjestettiin molemmille kohderyhmille yhteisesti ja siihen osallistui kymmenen eteläpohjalaista yritystä.

Työpajan tuloksia

Kolmivaiheisessa työpajassa kävi vilkas keskustelu alusta loppuun saakka. Yritykset tunnistivat yhteisiä digitaalisen muutoksen haasteita, joista voimakkaimmin esiin nousivat jo käytössä olevien järjestelmien tehokas hyödyntäminen, digitaalinen markkinointi sekä kerätyn datan oikeellisuus ja analysointi.

Haasteiden tunnistamisen jälkeen osallistujat ideoivat kehitysaskeleita, joiden avulla haasteet voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi. Kehitysaskeleiden oltua selvillä alettiin kartoittaa niiden toteuttamiseksi vaadittavan ulkopuolisen asiantuntemuksen tarvetta, mikä oli yksi työpajan keskeisimmistä tavoitteista.

Toteutetun web-kyselyn sekä sen pohjalta järjestetyn työpajan tulokset antoivat SeAMKille arvokasta tietoa siitä, millaisia digitalisoinnin tarpeita valmistavan teollisuuden yrityksillä tällä hetkellä on sekä suuntaviivoja tuleviin kehityshankkeisiin. Työpajaan osallistuneet yritykset saivat uusien kontaktien lisäksi tilaisuuden jäsentää omaa tilannettaan digitaalisessa muutoksessa sekä tietoa muiden alueen yritysten vastaavasta tilanteesta.

DEVISE-hanke (Digital tech SMEs at the service of Regional Smart Specialisation Strategies) käynnistyi 1.6.2018 ja sen toiminnallinen vaihe päättyy marraskuussa 2020. Hankkeen päätavoitteena on lisätä vuoteen 2021 mennessä 15% teollisuutta palvelevien digitaalisen teknologian pk-yritysten lukumäärää alueella (esimerkiksi automaatio, IT, konsultointi). Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Juha Palomäki (juha.palomaki@seamk.fi) sekä Saara Mäkelä (saara.makela@seamk.fi).

Saara Mäkelä
projektityöntekijä
SeAMK Tekniikka