Datasta tehoa liiketoimintaan | @SeAMK-verkkolehti

Datasta tehoa liiketoimintaan

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän yritysten toimintaa. Puhutaankin laajamittaisesta digitaalisesta transformaatiosta, joka tapahtuu koko yhteiskunnassa. Digitalisaation osana usein mainitaan myös datan hyötykäytöstä yritysten prosesseissa ja tuotteissa. Data mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn yrityksiin. Voidaan puhua dataperustaisista innovaatioista, jotka hyödyttävät yrityksen sisäisiä prosesseja sekä parhaillaan tuovat uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Laajamittaisesti tarkasteltuna puhutaan datataloudesta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt ”Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData)” ESR-hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan alueen dataan perustuvaa osaamista eri toimialoilla. Hankkeessa näin ollen kehitetään dataan perustuvaa osaamista sekä dataan pohjautuvaa toimintatapaa erilaisin toimenpitein, kuten koulutuspaketein. Hankkeessa on tavoitteena pilotoida erilaisia datapohjaisia ratkaisuja osana hankkeen toimenpiteitä. Hankkeessa toteutettavat yleishyödylliset pilotit perustuvat muun muassa data-analytiikkaan sekä keinoälyyn, joista hankkeen kohderyhmät saavat hyötyä myös tulevaisuudessa. TehoData-hanke on jatkumoa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetuille muille projekteille, joista yksi esimerkki on Näkymätön näkyväksi -hanke (EAKR).

Hankkeen aikana luodaan selvitys siitä, miten alueella toimivat yritykset hyödyntävät tällä hetkellä dataa osana omaa innovaatiotoimintaansa ja miten sitä voisi tulevaisuudessa hyödyntää vielä enemmän. Selvityksen tuloksena syntyy uusi koulutusmalli, jonka perusteella kehitetään erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Mallia kehitetään koko hankkeen ajan, ja se julkaistaan yhtenä hankkeen tuloksena mallin mukaisten koulutusten ja pilottien tulosten lisäksi.  Hankkeessa tehtävien yleishyödyllisten pilottien tulokset ja muut materiaalit (mm. lähdekoodit ja erilaiset toimintamallit) jaetaan hankkeessa mukana oleville pk-yrityksille sekä myös laajemmin muille toimijoille.

Hankkeen päätuloksena on dataan liittyvän osaamisen kasvu Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Hanke tuottaa erilaisten toimenpiteiden kautta uutta osaamista, joka hyödyttää alueen toimijoita myös hankkeen jälkeen eri tavoin. Tavoitteena on, että osaamistaso kasvaa ja dataan kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota alueen yrityksissä ja se nähtäisiin konkreettisena sekä hyödyllisenä resurssina, josta on hyötyä osana olemassa olevia sekä uusia tuotteita. Lisäksi dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi osana organisaation oman toiminnan mittarointia, joka mahdollistaa taas paremman ja rationaalisemman päätöksenteon pk-yrityksissä.

Ari Sivula
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja
SeAMK Tekniikka

KTT Ari Sivula toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämispäällikkönä sekä digitaalisten innovaatioiden yliopettajana. Lisäksi Sivula on tuotantotalouden dosentti (erityisalana datainnovaatiot) Vaasan yliopistossa. Sivula on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita erilaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä sekä konferensseissa. 

Artikkeli on toteutettu ESR-rahoitteisessa Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData) -hankkeessa.