Training 4.0 -oppimisalustaa metsästämässä yritysten jatkuvaan oppimiseen

SeAMK Tekniikassa on alkanut maaliskuun 2019 alusta Training 4.0: Robotiikka -hanke, jonka keskeisimpänä tavoitteena on kehittää yrityslähtöinen ja joustava jatkuvan oppimisen koulutusmalli. ESR-hanketta rahoittaa Keski-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan yritystä, joiden kanssa koulutusmallia pilotoidaan robotiikan teemalla vähintään 24 työntekijän kanssa.

Tämän ESR-hankkeen ensimmäiseen työpakettiin kuuluu hankkeen tarpeisiin, yrityksille ja jatkuvaan oppimiseen soveltuvan oppimisalustan (Learning Management System, LMS) valitseminen. Oppimisalustalla tai verkko-oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisympäristön verkossa toteutettua osaa, jolla tuetaan oppimisprosessien sekä siihen liittyvien toimintojen hallintaa (Wikipedia; [viitattu 2.10.2019]. Oppimisympäristöllä viitataan tilaan/paikkaan/ympäristöön eli fyysiseen (esim. luentosali fasiliteetteineen), digitaaliseen (digitaaliset oppimisalustat), sosiaaliseen (vuorovaikutus) sekä pedagogiseen (valintojen linjakkuus) ympäristöön. Oppimisympäristö määritellään tilaksi, jossa yksilö, jolla on halu tai tarve oppia, oppii jotain uutta tai päivittää osaamistaan. Lisäksi oppimisympäristö määritellään ”paikaksi”, jossa oppijalla on saatavilla oppimateriaalit mielekkäästi jäsenneltyinä (Itä-Suomen yliopisto 2018).

Oppimisalusta tulee valita organisaation tarpeiden pohjalta. Kun nämä ovat tiedossa, oppimisalusta valitaan verkkokoulutustapojen, teknologioiden, sisällöntuotannon, kehityssuunnitelman ja tarvittavien tukipalvelujen perusteella (Mediamaisteri 2016). Hankkeessa määriteltiin laaja-alainen oppimisalustan vaatimusmäärittely, johon sisällytettiin yrityshaastatteluista saadut oppimisalustan ominaisuudet ja tarpeet.  Samoin otettiin huomioon jo hankesuunnitelmaan määritelty oppimismatriisi, jota Luomanmäki (2019) on jo omassa artikkelissaan aiemmin käsitellyt. Tämän oppimisalustan vaatimusmäärittelyn perusteella lähdettiin oppimisalustaa metsästämään.

Hankkeen alkaessa alkuoletuksena oli se, että Googlen G Suite for Education tai Microsoft Teams voisivat olla oivia oppimisalustaratkaisuja hankkeen tarpeisiin (Google, [viitattu 2.10.2019]; Microsoft, [viitattu 2.10.2019]). Erityisesti, kun Arolan & Råttsin (2018, 88) mukaan Digivaattori-hankkeessa tehtyjen kokeilujen perusteella Googlen Classroom-oppimisalustan (nykyisin nimeltään G Suite for Education) havaittiin varsin hyvin soveltuvan pk-yritysten jatkuvan oppimisen haasteisiin. Toisaalta Råttsin (2018) mukaan Digivaattori- hankkeessa painotettiin enemmän verkkokokousten ja hankkeeseen liittyvien tiedostojen välittämistä hajallaan oleville osallistujille, johon kyseinen Googlen oppimisalusta toimi erinomaisesti.

Nämä Digivaattori-hankkeen tavoitteet eivät kuitenkaan ole samoja kuin nykyisessä Training 4.0: Robotiikka -hankkeessa, jossa tärkeimmäksi tavoitteeksi näyttää muodostuvan yrityksen kunkin työntekijän yksilöllinen jatkuvan oppimisen prosessin ohjaus. Tällöin tavoitteenmukaisesti toiminen, yksilölliset oppimispolut, yrityskohtainen oppimisalustan räätälöinti sekä integrointi yritysten omiin järjestelmiin nousevat ratkaiseviksi oppimisalustan valintakriteereiksi. Johtopäätöksenä oli se, että G Suite for Education ja Microsoft Teams eivät voi toimia kokonaisvaltaisina oppimisalustoina hankkeelle, vaan niiden rooli jää mahdollisesti yksittäisten oppimisaktiviteettien toteutukseen.

Siksi hankkeessa jouduttiin uudelle jahtireissulle suhteellisen puhtaalta pöydältä. Oppaana hyödynsimme Learning Industryn (2019) julkaisemia vertailuja lisättynä suomalaisilla oppimisalustoilla. Vakavasti karsimme laajasta joukosta 9 oppimisalustaa, joita tutkimme sen verran, että näistä valittiin kolme oppimisalustaa lopulliseen ja tarkkaan vaatimusmäärittelyyn. Taulukossa 1. on esiteltynä tarkastellut oppimisalustat, niihin liittyvät kommentit ja lähteet sekä ratkaisu otetaanko mukaan vaatimusmäärittelyn mukaiseen vertailuun vai ei.

Oppimisalusta Kommentit Lähde Mukaan vertailuun
Adobe Captivate Prime Edistyksellinen oppimisalusta, jolla ei ole kuitenkaan suomenkielistä versiota Adobe, [viitattu 2.10.2019] EI
Docebo Suuryritysten oppimisalusta siksi kallis hinta, mutta suomenkielinen versio olemassa. Docebo, [viitattu 2.10.2019] EI
easyLMS Hollantilainen oppimisalusta, jossa myös suomenkielinen versio, muuttuu hintavaksi, kun jouduttaisiin käyttämään parasta versiota (täysillä optioilla) EasyLMS, [viitattu 2.10.2019] EI
Eliademy Suomenkielinen kevyt kotimainen perusoppimisalusta, johon on liitetty helppo verkkokauppa Eliademy, [viitattu 2.10.2019] KYLLÄ
G Suite for Education Puuttuu oppimisalustalle tarpeellinen oppimisen ohjaus eli toimii parhaiten tiimityökaluna Google, [viitattu 2.10.2019] EI
Itslearning Monipuolisin markkinoilla oleva tavoitteisiin pohjautuva oppimisalusta Itslearning, [viitattu 2.10.2019] KYLLÄ
Microsoft Teams Puuttuu oppimisalustalle tarpeellinen oppimisen ohjaus eli toimii parhaiten tiimityökaluna Microsoft, [viitattu 2.10.2019] EI
Moodle Laajalti oppilaitoksissa käytössä oleva monipuolinen oppimisalusta Moodle, [viitattu 2.10.2019] KYLLÄ
TalentLMS suomenkielinen versio olemassa, mutta täynnä virheitä TalentLMS, [viitattu 2.10.2019] EI

Taulukko 1. Tarkastellut oppimisalustat, niihin liittyvät kommentit ja lähteet sekä ratkaisu otetaanko mukaan vaatimusmäärittelyn mukaiseen vertailuun vai ei.

Kuten taulukosta 1. käy ilmi, että vaatimusmäärittelyn mukaiseen vertailuun otetaan Eliademy, Itslearning ja Moodle-oppimisalustat. Pudonneista oppimisalustoista voidaan todeta yleisesti, että syynä oli joko suomenkielisen version puute tai puutteellisuus (Adobe Captivate Prime ja TalentLMS), korkea hinta (Docebo ja easyLMS) tai oppimisalustasta puuttuu oppimisen ohjauksen kannalta oleellisia ominaisuuksia (G Suite for Education ja Microsoft Teams).

Hankkeessa on jo tehty tarkka vaatimusmäärittely Eliademy-, Itslearning ja Moodle-oppimisalustoille sekä pisteytetty nämä oppimisalustat ominaisuuksittain. Kustakin oppimisalustasta on jo otettu kokeiluversiot käyttöön ja Moodlesta kokeilukurssi, johon on toteutettu samalla oppimissisällöllä (yleinen robotiikka) kuhunkin oppimisalustaan oppimisratkaisu.

Seuraavassa vaiheessa valitaan 5-10 henkilöä testaamaan oppimisalustoja keskenään. Mukaan tulee hankkeen asiantuntijoiden lisäksi opettajia, loppukäyttäjiä sekä jatkuvan oppimisen ja digipedagogisia asiantuntijoita SeAMKista. Vaatimusmäärittelyn tulosten ja testien perusteella tehdään lopullinen ratkaisu oppimisalustan valinnasta. Nämä tulokset raportoidaan kokeilujakson päätyttyä.

Eli metsästys jatkuu, mutta saalis on jo kiikarissa!

Juha-Matti Arola
Asiantuntija, TKI
SeAMK Tekniikka

Asiasanat: oppimisalusta, koulutus, robotiikka, jatkuva oppiminen, koulutusmalli

Lähteet:
Adobe. Ei päiväystä. Adobe Captivate Prime. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.adobe.com/fi/products/captivateprime.html

Arola, J-M. & Råtts, S. b. 2018. Verkkokokousten ja –koulutusten kokemuksia Digivaattori-hankkeessa. Teoksessa: P. Junell, K. Katajisto, P. Mäkelä & S. Saarikoski (toim.) SeAMKin Tekniikan yksikkö edistämässä digitaalista muutosta teollisuudessa ja rakentamisessa. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 134, 79–89. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-87-8

Docebo. Ei päiväystä. Docebo. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.docebo.com/

easyLMS. Ei päiväystä. easyLMS. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.easy-lms.com/

Eliademy. Ei päiväystä. Eliademy. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://eliademy.com/

eLearning Industry. Ei päiväystä. eLearning Industry. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.elearningindustry.com/

Google. Ei päiväystä. Edistä oppimista G Suite for Educationilla. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://edu.google.com/intl/fi_ALL/products/gsuite-for-education/

Itslearning. Ei päiväystä. Itslearning. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.itslearning.fi/

Itä-Suomen yliopisto. 19.6.2018. Oppimisympäristöt-työpaja. Pariporinan yhteenveto: mikä on oppimisalusta? [Verkkosivu]. Digicampus-hanke. Helsinki: CSC. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://wiki.eduuni.fi/x/0oVSB

Luomanmäki, T. 30.8.2019. Training 4.0 -koulutusmalli yrityksille jatkuvaan oppimiseen. [Verkkolehtiartikkeli].  Seinäjoki: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. eSeAMK-verkkolehden artikkeli. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://lehti.seamk.fi/alykkaat-ja-energiatehokkaat-jarjestelmat/training-4-0-koulutusmalli-yrityksille-jatkuvaan-oppimiseen/

Microsoft. Ei päiväystä. Microsoft Teams. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.microsoft.com/fi-fi/education/products/teams/default.aspx

Moodle. Ei päiväystä. Moodle. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://moodle.org/?lang=fi

TalentLMS. Ei päiväystä. TalentLMS. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.talentlms.com/

Wikipedia. Ei päiväystä. Oppimisalusta. [Viitattu 2.10.2019]. [Verkkosivu]. Saatavana: https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimisalusta