Training 4.0 -koulutusmalli yrityksille jatkuvaan oppimiseen | @SeAMK-verkkolehti

Training 4.0 -koulutusmalli yrityksille jatkuvaan oppimiseen

Voimakas teknologinen kehitys, globalisaatio ja demografiset muutokset luovat ihmisen tekemälle työlle muutostarpeita. Teknologisen kehityksen ansioista osa työtehtävistä katoaa tai muuttuu, mutta tilalle tulee myös uudenlaisia työtehtäviä. Teollisuudessa digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat työnkuvia suorittavasta työstä enemmän prosessin hallinnan suuntaan, jolloin uudenlaiselle osaamiselle on jatkuvaa tarvetta. Näistä syistä johtuen työmarkkinoiden on dynaamisesti reagoitava työtehtävien muutokseen joustavalla osaamisen kehittämisellä.

Työn muutoksen lisäksi jatkuvan oppimisen tarpeen etelä-pohjalaisissa pk-yrityksissä luovat väestön ikääntyminen ja pidentyneet työurat. Lisäksi Tilastokeskuksen (2019) mukaan Etelä-Pohjanmaan väestö on vähentynyt 4343 ihmisellä vuodesta 2013 lähtien, jolloin maakunnan väestökehitys kääntyi tappiolliseksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen (2019) mukaan maakunnan työttömien työnhakijoiden osuus oli huhtikuun tilastojen mukaan Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Nämä seikat yhdessä luovat tarpeen jatkuvalle oppimiselle yrityksissä, että osaavaa työvoimaa olisi saatavilla tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden.

SeAMK Tekniikassa alkoi maaliskuun 2019 alusta Training 4.0: robotiikka -hanke, jonka keskeisimpänä tavoitteena on kehittää yrityslähtöinen ja joustava jatkuvan oppimisen koulutusmalli. ESR-hanketta rahoittaa Keski-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan yritystä, joiden kanssa koulutusmallia pilotoidaan robotiikan teemalla vähintään 24 työntekijän kanssa.

Training 4.0 -koulutusmalli tulee perustumaan koulutussisällön ja opetusmenetelmien skaalautuvuuteen koulutettavien lähtötason ja osaamistarpeen mukaan. Koulutussisältöjen valinta pohjautuu kuvion 1 mukaiseen matriisiin, jossa vasemmalla pystyakselilla on koulutettavan tehtävätaso ja vaaka-akselilla koulutusmoduulit teemoittain. Jokaiselle koulutettavalle luodaan matriisista osaamistarpeen mukainen oppimispolku, jolla koulutettava täydentää osaamistaan joustavasti ja tehokkaasti. Koulutusmalli pyritään rakentamaan siten, että se hyödyntää verkko-opetuksen moderneja teknologioita ja niille soveltuvia opetusmenetelmiä, unohtamatta perinteisempää laboratorio- ja kontaktiopetusta. Hankkeessa pyritään löytämään sopivat työkalut ja menetelmät myös oppimisprosessin hallintaan ja osittaiseen automatisointiin. Hankkeessa kehittyvä Training 4.0 -koulutusmalli tullaan dokumentoimaan hankkeen nettisivuille työkaluineen hankkeen aikana. Syntyvää koulutusmallia tai sen osia voivat hyödyntää myös muut oppilaitokset tai yritykset omassa toiminnassaan.

 

Tarjontamatriisi
Training 4.0 -koulutusmalli yrityksille jatkuvaan oppimiseen

Kuvio 1. Koulutusmallin tarjontamatriisi.

Toni Luomanmäki, Projektipäällikkö, SeAMK Tekniikka
Asiasanat: koulutus, robotiikka, jatkuva oppiminen, koulutusmalli

Lähteet:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 2019. Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus huhtikuu 2019. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 19.6.2019]. Saatavana: http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37299305/EPO+ELY+ty%C3%B6llisyyskatsaus+huhtikuu+2019/49aa6d9f-c046-45f6-9f0e-00c2905b14e0
Tilastokeskus. 2019. Väestönmuutokset muuttujina Vuosi. Etelä-Pohjanmaan maakunta, Kokonaismuutos. [Tietokanta]. [Viitattu 19.6.2019]. Saatavana: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11ae.px/chart/chartViewColumn/