Simulaatiokoulutus hoitoelvytyksestä perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusyksiköiden hoitohenkilökunnalle

Oppimiskokemuksia opinnäytetyöprosessista

Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata hoitoelvytystä hoitohenkilökunnan taitona. Tarkoituksena oli myös kuvata hoitoelvytyksen sisältöä toiminnallisen opinnäytetyön pohjaksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää hoitohenkilökunnan valmiuksia toimia johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti hoitoelvytystilanteessa sekä ylläpitää hoitohenkilökunnan elvytystaitoja. Opinnäytetyö toteutettiin JIK ky:n akuutti- ja kuntoutusosastoiden hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö koostui kirjallisuuskatsauksesta ja toiminnallisesta päivästä.

Simulaatio-oppimisella voidaan ylläpitää elvytystaitoja. Hoitohenkilökunnan tulisi päästä harjoittelemaan elvytystä simulaation avulla. Simulaatiotilanteissa pyritään luomaan riittävä jäljitelmä todellisuudesta, jolloin tämä mahdollistaa hoitoelvytyksen opettelun turvallisessa ympäristössä. Perusterveydenhuollossa elvytyksiä tulee harvemmin vastaan, joten elvytyksen harjoittelun tärkeys kasvaa.

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen avulla laadukas sisältö hoitoelvytyssimulaatiokoulutukseen. Opinnäytetyön toiminnallisen päivän l-puksi osallistujilta pyydettiin palaute, jossa käsiteltiin muun muassa simulaation hyödyllisyyttä osallistujan oman oppimisen kannalta. Palautteissa ilmeni elvytystaitojen ylläpitämisen tärkeys ja parhaana opettelumenetelmänä pidettiin käytännön harjoittelua. Simulaatiopedagoginen menetelmä koettiin toimivaksi.

Opinnäytetyön toiminnallisesta päivästä kerätty palaute toi esille käytännön harjoittelun tärkeyden elvytyksen opettelussa. Simulaatiokoulutuksen avulla omat vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet ovat paremmin tunnistettavissa, koska saadaan itse toimia aidontuntuisessa tilanteessa. Kerätyissä palautteissa simulaatiokoulutuksen jälkeen nousikin esille se, että osallistujat olivat tunnistaneet omia vahvuuksiaan ja omia kehitettäviä osa-alueita. Osallistujat huomasivat myös johtajan tärkeyden elvytystilanteessa. Lisäksi osallistujat toivat palautteissa esille voivansa koulutuksen jälkeen ohjeistaa ja neuvoa työkavereitaan elvytyksessä, sekä kehittää muun muassa elvytyskärryn sisältöä ja elvytyksen kirjauskäytäntöjä.

Kokemukset ja oppiminen opinnäytetyöprosessin aikana

Opinnäytetyöprosessi kesti noin vuoden verran. Kokemuksena opinnäytetyön tekeminen toiminnallisella menetelmällä oli palkitseva sekä opettavainen. Opinnäytetyöprosessin aikana oli huomioitava yhteistyötahon toiveet ja luotava toiminnallisen päivän ohjelma siten, että se vastasi opinnäytetyön tavoitetta ja tarkoitusta. Lisäksi päivän ohjelma tuli rakentaa mielekkääksi myös oppijoille. Oma oppiminen karttui koko opinnäytetyöprosessin aikana.

Teoriapohjaa rakentaessamme opimme tiedonhakua luotettavista tietolähteistä ja tätä taitoa voimme hyödyntää tulevaisuudessa työelämässä. Opinnäytetyötä kirjoitimme yhdessä ja erikseen, ennalta tekemämme suunnitelman mukaisesti. Opimme kahden erilaisen kirjoitustyylin yhteensovittamista ja erilaiset sisällönanalyysimenetelmätkin tulivat tutummiksi.

Simulaatiopäivää suunnitellessamme opimme resurssien hallintaa, esimerkiksi mitä tarvikkeita ja välineitä tarvitsemme mukaan, minkälainen tila tarvitaan, kuinka paljon aikaa voidaan käyttää teoriaosuuteen, taitojen harjoitteluun ja simulaatiotilanteeseen. Simulaatiopäivässä opimme ryhmänohjaus- ja opetustaitoja, joita on hankala opetella muuten kuin itse tekemällä. Tarkan suunnitelman avulla simulaatiopäivässä eteneminen oli jouhevaa ja toimintaa pystyimme muuttamaan tarpeen mukaan. Opimme luovuutta ja joustavuutta sekä erilaisten teknisten laitteiden käyttöä. Toiminnallisen opinnäytetyön myötä on helpompi osallistua esimerkiksi työelämässä erilaisiin projekteihin. Tärkeänä osana omaa oppimista oli elvytystaitojen ja -tietouden vahvistuminen. Simulaatiopäivän pitäminen antoi uskoa omaan osaamiseen ja siihen, että voisi joskus toimia esimerkiksi ohjaajana tai kouluttajana terveydenhuollossa jollain osa-alueella.

 

Sari Laitila ja Sini Ala-Kokkila, MSH16
Opinnäytetyön ohjaaja: TtT, yliopettaja Mari Salminen-Tuomaala
SeAMK Sosiaali- ja terveysala