Yrittämään oppii yrittämällä | @SeAMK-verkkolehti

Yrittämään oppii yrittämällä

Joulukuun alussa julkaistiin KARVIn (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa- arvioinnin keskeiset tulokset ja kehittämissuositukset. Arviointi on toteutettu vuosina 2017-2018.  Tämä oli ensimmäinen kerta, kun yrittäjyysopintojen toteuttamista, niissä oppimista ja koulutusorganisaatioiden tukimekanismeja yrittäjämäiseen toimintaan arvioitiin kansallisella tasolla tässä laajuudessa. Tämän kaltaisen arviointitiedon tuottaminen yrittäjyysopinnoista ja yrittäjyyttä edistävästä toimintakulttuurista on tarpeellista opintojen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Opiskelijakyselyihin vastasi reilut 13 000 opiskelijaa, joista korkeakouluopiskelijoita oli noin 2 500. Vastauksissa korostui monipuoliset yrittäjyysopintojen toteutusmuodot. Parhaiksi tavoiksi oppia yrittäjyyttä opiskelijat kuvailivat opintoja, jotka sisältävät käytännönläheisiä ja autenttisia yrittäjyyskokemuksia. Opiskelijat toivoivat lisää yritysvierailuja ja yrittäjien vierailuja eri opintojaksoille.

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri tukee yrittäjyyden oppimista. Korkeakoulujen henkilökunnan suhtautuminen yrittäjyyteen on avainasemassa, kun opiskelijoita innostetaan ja kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Tutkimuksen mukaan myös ES-opiskelijayhteisöt koetaan tärkeäksi osaksi korkeakoulun yrittäjyyden edistämistä.

Meillä täällä SeAMKissa voi oppia yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa läpi opintojen. Yrittäjähenkisyys on yksi korkeakoulumme arvoista ja yrittäjyysjuonne kaikkien alojen perusopinnoissa näkyy jo ensimmäisenä opiskelijavuotena. Liiketaloudessa ensimmäinen opiskeluvuosi vierähtää virtuaaliyritystoiminnassa. Yritysidean kanssa voi hakeutua Yritystalliin, jonka kautta voi edistää omaa liike- tai yritysideaansa eteenpäin koko opiskelun ajan. SeAMKPro:ssa kehitetään yrittäjämäisiä toimintatapoja erilaisissa käytännön projekteissa. Opiskelijayhteisö SeiEs ja Into Seinäjoki ovat tärkeitä kumppaneita alueemme yrittäjyyden edistämisessä. Liikeideat lentoon-valmennus ja keväällä toteutettava yrityskiihdyttämö Camp Noste, jossa pääsee hiomaan omaa liikeideaansa timantiksi. Lisätietoa muista yrittäjyyttä edistävistä toimenpiteistä saat kätevästi Y-Zonen verkkosivuilta: https://yzone.seamk.fi/

Mikäli yrittäjyyteen liittyvät asiat askarruttavat, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Iloisin yrittäjyysterveisin,

Petra Sippola
yritystoiminnan ja yrittäjyyden lehtori
SeAMK