Naisopiskelijoita on mahdollista tukea yrittäjyyteen opintojen aikana

Naisten yrittäjyyttä pystytään tukemaan opintojen avulla miesten yrittäjyyttä paremmin. Tämä käy ilmi SeAMKin pitkäaikaisesta yrittäjyyden eteen tehdystä työstä. Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi, kun tarkastellaan oppimisympäristöjä.

Naisopiskelijoiden motiivit, tavoitteet ja yrittäjyyden suunnittelu

ESR-rahoitteisen ”Smart Ladies in Digital World – naisten johtajuuden ja yrittäjyyden tukeminen digitaalisessa maailmassa” -hankkeen aikana opiskelijat kertoivat omista yrittäjyyteen liittyvistä ajatuksistaan. Mikä on motivoinut heitä yrittäjyyteen ja millaiset asiat ovat olleet vaikuttavia käännekohtia?

Opiskelijoiden yrittäjyyttä tukivat yrittäjyyssuunnitelmien vaiheen mukaan oikein suunnatut opinnot, luottamuksen kasvaminen omaan pystyvyyteen (esimerkiksi työkokemuksen kautta), lähiympäristön ja opintojen aikana esiin tulevat roolimallit sekä elämänmuutos.

Opiskelijoilla yrittäjyyden suunnitteleminen alkaa oman yrittäjyysidentiteetin selkeyttämisestä, liikeidean löytymisestä ja yleisestä tavoitteesta perustaa yritys jossakin vaiheessa. Siinä vaiheessa kun suunnitelmat ovat jo hieman hahmottuneet, tavoitteet liittyvät itsensä kehittämiseen, rahoituksen hakemiseen, tuotteiden tekemiseen ja toiminnan aloittamiseen. Opiskelijat, joilla on jo hyvin selvä näkemys siitä millainen yritys heillä tulee olemaan, tavoittelivat rahoituksen saamista, halusivat kehittää yritystä esim. asiakaspalvelun kautta, saattaa opinnot loppuun, perehtyä lainsäädäntöön ja yritystoimintaan sekä hioa liikeideaa.

Kuinka opiskelijoiden yrittäjyyden kehittymistä voidaan tukea?

Opintojen tarjoama tuki on tärkeää koko opiskeluajan. Opintojen aikana ja esimerkiksi harjoittelujaksoilla ja projektitöiden kautta opiskelijat saavat kokemuksia siitä, mitä heillä voisi olla tarjottavaa yrittäjänä ja millaisille asioille on kysyntää. Opintojen aikana ideoidaan liiketoimintaa, hiotaan sitä sekä tehdään mahdollisesti erilaisia selvityksiä yritykseen ja sen toimintaympäristöön liittyvistä asioista. Roolimallit ovat tärkeitä ja olennaisia etenkin suunnittelun alkuvaiheessa ja idean hiomisen aikana. Roolimallit toimivat tärkeässä asemassa siinä, että yrittäjät eivät näyttäydy yli-inhimillisinä olentoina, vaan innokkaasti, säkenöivin silmin omasta asiastaan kertovina ihmisinä.

Yrittäjyyssuunnitelmiensa kanssa jo konkreettisella tasolla olevat opiskelijat saavat lisää vahvuutta yrittäjyyteensä, kun he saavat kokemuksia pystyvyydestään. Liikeidean hionta vielä opintojen aikana voi omalta osaltaan lisätä ja pitää yllä intoa yrittäjyyttä kohtaan. Opintojen kautta omaa yrittäjyyttä pystyy viemään eteenpäin, saamaan asiantuntija-apua oman liikeideansa suhteen ja ammattikorkeakoulu voi auttaa löytämään oikeita verkostoja myös rahoitukseen liittyen.

Kirjoittajat:

Salla Kettunen, Kirsti Sorama ja Sanna Joensuu-Salo,
SeAMK Liiketalous ja kulttuuri