Kestävän matkailun edistämistä Etelä-Pohjanmaalla | @SeAMK-verkkolehti

Kestävän matkailun edistämistä Etelä-Pohjanmaalla

Matkailun kestävyys on noussut yhä enenevissä määrin matkailijoiden tietoisuuteen, ja myös koronapandemia on tuonut esille kestävän matkailun kehittämisen tarpeita. Kestävyydestä ja vastuullisuudesta on tulossa matkailualalle elinehto, sillä myös matkailijat kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten toimintaan ja siihen, miten esimerkiksi eri ympäristövaikutukset otetaan toiminnassa huomioon. Kestävän matkailun ja vastuullisen toiminnan ympärille onkin kehitetty toimia, joiden avulla yrityksiä tuetaan vastuullisuuden kehittämisen saralla.

Kestävä matkailu on matkailua, joka ottaa huomioon matkailun nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan niin matkailijat, matkailutalous, ympäristö kuin alueen paikalliset ihmisetkin. Kestävässä matkailussa ympäristöä hyödynnetään siten että luonnonperintö ja biologinen monimuotoisuus säilyy, paikallisyhteisöjen sosiokulttuurista aitoutta ja perintöä kunnioitetaan ja suojellaan sekä varmistetaan elinkelpoinen ja pitkäaikainen taloudellinen toiminta, joka jakaantuu oikeudenmukaisesti kaikille alueen sidosryhmille. (UNWTO, [viitattu 5.11.2021].) Matkailun kestävä kehitys on huomioitu myös vahvasti Visit Finlandin strategiassa. (Hietasaari, 2021.)

Valmennusta ja tukea alueen yrittäjille

Myös Etelä-Pohjanmaalla vastuullisuus on huomioitu alueen matkailustrategiassa yhtenä maakuntaa ohjaavana arvona (Järvinen, Jyllilä & Janhunen, 2020). Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen matkailuyritysten tietoutta kestävän matkailun periaatteista ja auttaa yrityksiä toimimaan omassa yritystoiminnassaan vastuullisesti. Yhtenä toimenpiteenä hankkeessa on järjestetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -valmennuspäivä, jossa yritykset pääsevät kuulemaan perustietoa ja käytännön vinkkejä vastuullisen matkailutoiminnan kehittämisestä. Kokoonnuimme pienen matkailutoimijoista koostuvan ryhmän kanssa 28.10.21 Seinäjoella viettämään valmennuspäivää, jossa kouluttajana toimi Anu Nylund Mood of Finland:ilta. Valmennuspäivä antoi hyviä vinkkejä ohjelmaan liittyen ja ajatuksia siitä kuinka omaa toimintaa on mahdollista kehittää vastuullisuuden näkökulmasta. Päivän aikana heräsi paljon teemaan liittyviä keskusteluja ja osallistujista olikin havaittavissa, että livetapaaminen oli kuluneen vuoden jälkeen mieluisa tapa kokoontua.

Hankkeessa järjestettiin myös keväällä Sustainable Travel Finland -valmennuspäivä, jossa mukana ollut yritys Härmän Liikenne Oy on saanut ensimmäisenä eteläpohjalaisena matkailuyrityksenä Sustainable Travel Finland- merkin 10.9.2021. Merkki on hieno saavutus ja esimerkki vastuullisen toiminnan eteen tehdystä työstä ja toivottavasti innostaa muitakin alueen yrittäjiä rohkeasti kehittämään omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävän matkailun kehittämistyötä jatketaan Etelä-Pohjanmaalla edelleen ja hankkeessa järjestetään uudelleen vastuullisen matkailun työpajasarja, jossa matkailuyritykset pääsevät syventämään tietojaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisuuden parissa eri teemojen kautta. Työpajoissa käydään läpi eri sertifikaatteja, vastuullisuusviestintää sekä hiilijalanjäljen laskentaa ja tilaisuudet järjestetään talven ja kevään 2022 aikana.

Sustainable Travel Finland -valmennuspäivä ja tämä julkaisu ovat osa Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla – hanketta, jonka rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).

Jonna Kielenniva
TKI-asiantuntija
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lähteet

Hietasaari, K. 21.9.2021. Visit Finland strategiapäivitys 2022–2025. [Verkkojulkaisu]. Visit Finland. [Viitattu 5.11.2021]. Saatavana: https://www.businessfinland.fi/4a78ce/contentassets/1cca8e3601cc4999812e196933cd8d5c/01_vf-strategia_kristiinahietasaari.pdf

Järvinen, E., Jyllilä, S. & Janhunen, J. 2020. Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa – Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020–2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020–2025. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [Viitattu 5.11.2021]. Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201211100376

UNWTO. Ei päiväystä. Sustainable development. [Verkkosivu]. [Viitattu 5.11.2021]. Saatavana: https://www.unwto.org/sustainable-development