Avoimen TKI-intergoidun oppimisen monet muodot | @SeAMK-verkkolehti

Avoimen TKI-intergoidun oppimisen monet muodot

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Avoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) menetelmiä on kehitetty ammattikorkeakouluissa järjestelmällisesti jo usean vuoden ajan.  Avoin toimintakulttuuri on monissa paikoin osa normaaleja toimintamalleja ja esimerkiksi TKI-toiminnan yhteydessä tuotetuista julkaisuista jo suurin osa on avoimesti kaikkien saatavilla ja luettavissa. Myös hankkeissa kerättyjä tutkimusaineistoja alkaa olla jonkin verran tarjolla muiden jatkohyödynnettäväksi.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa on avoimen TKI-toiminnan ohella kehitetty myös avoimen TKI-integroidun oppimisen (TKIO) käytänteitä. TKI-integroidun oppimisen tyypillisiä muotoja ovat esimerkiksi projektiopinnot, harjoittelut sekä opinnäytetyöt. Toistaiseksi avoimia toimintamalleja ei kuitenkaan aina ole osattu soveltaa riittävän hyvin ammattikorkeakoulujen TKI-integroituun opetukseen ja oppimiseen. Tämän vuoksi hankkeen yhtenä tärkeä päämääränä on ollut kehittää opetuksen ja oppimisen toimintakulttuuria ja toimintamalleja niin, että avoimuus ja siihen liittyvä osaaminen tulevat luontevaksi osaksi koko innovaatioekosysteemiä.

Avoimen oppimisen tukijalkana on tiedon jakamisen kulttuuri sekä oppimisen mahdollistuminen tasavertaisesti ja erilaiset rajat ylittävästi. On tärkeää osata linkittää TKI-toiminnan tulokset osaksi korkeakoulujen opetusta. Tämä ei onnistu ilman avoimuutta ja joustavuutta sekä sopivia toimintamalleja. TKI:n ja opetuksen integraatiolla eli TKI-toimijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistoiminnalla, mahdollistetaan uuden tiedon ja osaamisen käyttöönotto sekä siirtyminen työelämään ja takaisin.

Millaisia malleja korkeakouluista löytyy?

Avoin TKI-integroitu oppiminen on jo arkipäivää monissa ammattikorkeakouluissa ja ilmenee eri tavoin. Mitkä ovat ne parhaimmat avoimen TKI-integroidun oppimisen hyvät käytänteet ja miten niitä voidaan toteuttaa? Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi –hankkeessa on perehdytty tähän ja kerätty konkreettisia esimerkkejä TKI-integroidun oppimisen toimintamalleista, hyvistä käytänteistä, toteuttamistavoista ja erilaisista oppimisympäristöistä.

Juuri julkaistuissa kahdessa teoksessa on yhteensä 27 artikkelia, joita on ollut mukana kirjoittamassa yli 70 asiantuntijaa ammattikorkeakouluista sekä yliopistosta. Teoksiin kootut artikkelit osoittavat, miten moninaisin keinoin avointa TKI-integroitua oppimista voidaan toteuttaa. Erilaiset toimintatavat ovat kuitenkin helposti kopioitavissa ja siirrettävissä organisaatiosta toiseen koko korkeakoulusektorilla. Teokset antavat siksi hyviä monia vinkkejä ja ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Seliina Päällysaho
Tutkimuspäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tutustu lisää seuraavista linkeistä:

Helariutta A., Fred M., Kangastie H., Merimaa M., Päällysaho S. (toim.). (2021). Avoin TKI-integroitu oppiminen – toimintamallit ja hyvät käytänteet. Laurea julkaisut 163. Laurea-ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-610-5

Helariutta A., Fred M., Kangastie H., Merimaa M., Päällysaho S. (toim.). (2021). Avoin TKI-integroitu oppiminen – toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurea julkaisut 164. Laurea-ammattikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-611-2