Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hankkeella buustia matkailualan digitalisaatioon | @SeAMK-verkkolehti

Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hankkeella buustia matkailualan digitalisaatioon

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on syksyn aikana käynnistynyt Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanke, jossa pyritään vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista. Hankkeessa aloitettavilla toimenpiteillä tähdätään yritysten palveluiden saavutettavuuden sekä maakunnan kilpailukyvyn parantamiseen kansainvälisillä ja kotimaan matkailumarkkinoilla, myös pidemmällä aikavälillä.

Matkailualan yritysten muuttuva toimintaympäristö

Matkailuelinkeino on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä ja se muovaa elinkeinoa jatkuvasti. Toimialaa haastavat myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset, ja matkailua kehitetään yhä enemmän asiakkaan ehdoilla. Asiakkaan digitaalisen ostopolun kehittäminen ja yritysten digitaalisen liiketoiminnan valmiuksien parantaminen tulivat esille erityisesti Covid 19 –pandemian aikana, jonka seurauksena koko elinkeino sysättiin kohti nopeaa liiketoiminnan ja palveluiden digitalisointia. Asiakkaat ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon ja tämän uskotaan jatkuvan; matkailurajoitusten hellittäessä matkailijoiden odotetaan olevan entistä kiinnostuneempia matkakohteiden vertailusta ja niihin tutustumisesta ennakkoon verkossa.

Matkailuyritysten digiosaamisen kehittämisellä asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavaksi onkin yritysten olemassaolon, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen merkitys. Koronakriisistä selviytymisen ja yritysten elinkelpoisuuden edellytyksenä on kyky vastata nopeasti digitalisoituvan toimialan haasteisiin.

Digitaalisuuden kehittäminen alueen matkailustrategian keskeisenä tavoitteena

Etelä-Pohjanmaalla digitaalisuuden tehokas hyödyntäminen on huomioitu alueen matkailustrategiassa ja digitaalisen asiakaspolun kehittäminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi vuosille 2020–2028 (Järvinen, Jyllilä & Janhunen, 2020). Nyt käynnistynyt Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanke näyttäytyykin yhtenä konkreettisena toimenpiteenä, joilla pyritään tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Vaikka digitaalinen osaaminen on matkailutoimialalla tunnistettu keskeiseksi osaamistekijäksi, ei digitaalisten valmiuksien kehittäminen yrityksissä ole kuitenkaan välttämättä niin yksinkertaista. Selvitysten mukaan eteläpohjalaisten matkailualan yritysten digiosaaminen ja digitaalisen liiketoiminnan valmiudet vaihtelevat. Vain harvoilla yrityksillä on käytössään tarvittavia työkaluja ja resursseja hallita sähköistä liiketoimintaa sekä erilaisia jakelu-, myynti- ja sosiaalisen median kanavia myynnin edistämisen toimissaan. Digiosaamisen kehittämiseen suunnatut koulutukset eivät myöskään aina tuota toivottua tulosta, koska yrittäjien valmiudet eivät riitä viemään niistä saatua tietoa käytäntöön. Heikko osaaminen myös passivoi osallistumaan tarjolla oleviin koulutuksiin.

Vuonna 2019 laaditun eteläpohjalaisen matkailun digitiekartan toimenpide-ehdotuksissa esitettiin, että on tärkeää kartoittaa alueen matkailuyritysten digitaalisen liiketoimintaosaamisen taso ja sen perusteella suunnitella kohdennettuja koulutuksia yritysten digitaitojen kehittämiseksi.

Digitaitojen kehittämistä kohdennetun koulutuksen avulla

Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hankkeen tavoitteena onkin parantaa eteläpohjalaisten matkailuyritysten digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia lähtötasotestin perusteella toteutettavien, kolmen eri tasoisen koulutuskokonaisuuden kautta. Hankkeeseen osallistuvien yritysten digiosaamisen tasoa kartoitetaan aluksi digivalmiuskyselyllä, jonka tuloksena yritykset voidaan luokitella kolmeen kategoriaan. Koulutukset kohdennetaan tämän perusteella kolmelle eri tasolle. Teemat toistuvat kaikissa ryhmissä, mutta niiden sisällöt suunnitellaan lähtötason mukaisesti. Ryhmille tarjotaan myös yhteistä koulutusta tiedonhankintaprosessiin liittyen ja osallistujien käyttöön tuotetaan erityisesti matkailun tarpeisiin suunniteltu tiedon hankinnan ja seurannan työkalupakki.

Laajemmin katsottuna hankkeen toimenpiteiden toivotaan edesauttavan koko Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvyn ylläpitämistä kotimaan matkailukohteena ja parantavan myös maakunnan matkailun kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen aikana syntyviä hyviä käytänteitä tullaan levittämään laajempaan tietoisuuteen muun muassa pian julkaistavalla projektisivustolla, hankkeen blogissa ja some-kanavissa, jotka kannattaa ottaa seurantaan.

Tämä julkaisu on osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.12.2022.

Lisätietoja hankkeesta: Anne-Mari Latvala, anne-mari.latvala@seamk.fi, 040 830 2007

Anne-Mari Latvala
Projektipäällikkö, TKI
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lähteet:

Järvinen, E., Jyllilä, S. & Janhunen, J. 2020. Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa – Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020–2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020–2025. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [Viitattu 18.11.2021]. Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201211100376