Asiantuntijapalveluita tarvitaan omistajanvaihdoksissa | @SeAMK-verkkolehti

Asiantuntijapalveluita tarvitaan omistajanvaihdoksissa

Omistajanvaihdos on tilanne, josta useimmilla yrittäjillä on vähän käytännön kokemusta. Äskettäin toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan ulkopuolisen asiantuntija-avun tarve omistajanvaihdoksissa ei ole vähentymään päin. Lähes 60 % vastaajista arvioi asiantuntija-avun tarpeen nyt tai lähitulevaisuudessa merkittäväksi tai erittäin merkittäväksi, ja vain 22 % katsoi ettei tarvetta ole lainkaan tai juuri lainkaan.

Tutkimuksen tulosta ei voi suoraan verrata aiempiin barometreihin mutta lukemat viittaavat siihen, että yrittäjät ovat entistä tietoisempia asiantuntijapalveluiden tarpeesta. Koska asiantuntijapalvelujen käyttö näyttäisi aiemman tutkimuksen perusteella edesauttavan omistajanvaihdoksen onnistumista, on hyvä signaali, että yrittäjät tiedostavat ulkopuolisen asiantuntemuksen tarpeen.

Erityisesti ulkopuolista asiantuntija-apua kokevat tarvitsevansa alimman koulutustason yrittäjät. Myös yrityksen koko vaikuttaa asiantuntija-avun tarpeeseen. Vähäisintä tarve oli yhden työntekijän yrityksissä, jossa myös kiinnostus yrityksen myyntiin tai sukupolven vaihdokseen oli vähäisempää, ja suurinta kokoluokassa 5–10 työntekijää.

Palvelujen saatavuus hyvä, mutta hinta hiertää

Omistajanvaihdosbarometrissa kysyttiin myös yrittäjien näkemyksiä omistajanvaihdospalveluiden saatavuudesta, laadusta ja hinnasta. Suurimpana haasteena koetaan hinta, jota 36 % vastanneista pitää ongelmallisena. Toisaalta 21 % ei koe sitä kovinkaan suurena ongelmana. Asiantuntijapalveluiden laadun kokee 29 % ongelmana mutta vastaavasti 38 % ei koe laadussa mitään tai juuri mitään ongelmia. Pienimpänä ongelmana pidetään asiantuntijapalvelujen saatavuutta, jonka vain vajaa viidennes vastaajista kokee ongelmaksi.

Näkemykset eivät ole juurikaan muuttuneet vuoden 2015 barometrista. Positiivista on, että kaikkiaan asiantuntijapalveluiden laatua ja saatavuutta ei pidetä kovin suurina haasteina, ja hintakin on ongelma vain reilulle kolmannekselle.

Yllättävää kyllä, aiempi kokemus yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta tai myymisestä eivät juurikaan vaikuttaneet näkemyksiin omistajanvaihdoksiin liittyvien asiantuntijapalveluiden haasteista. Omistajanvaihdoksista kokemusta omaavat vastaajat näkivät asiantuntijapalveluiden hinnan, laadun ja saatavuuden suhteen hieman vähemmän haasteita, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan myynnistä kokemusta omaavien yrittäjien kohdalla. He näkivät hinnan hieman pienempänä haasteena kuin muut vastaajat.

Anmari Viljamaa, Elina Varamäki ja Sanna Joensuu-Salo